افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب شکنی را با اعتصاب پاسخ می دهیم


فرهاد شعبانی                                                                                                     شنبه ٧ فروردین ١٣٨٩

به دنبال اتحادیه کارگران بخش تجارت و بازرگانی که هفته گذشته فراخوان اعتصاب را صادر کرد، اتحادیه کارگران مواد غذائی سوئد، دومین اتحادیه ایست که فراخوان اعتصاب را صادر کرده است.

***

اتحادیه کارفرمایان صعنت مواد غذائی سوئد، در سندی که اتحادیه کارگران موادغذائی به آن دسترسی پیدا کرده است، در پاسخ به هشدار این اتحادیه مبنی بر ممنوعیت اضافه کاری ٢٠٠٠٠ هزار کارگر عضو این اتحادیه از روز اول آوریل، از شرکتهای عضو خود خواسته است که در این ایام کارگران غیر سازمانیافته را به اضافه کاری وادارند و کارمندان را نیز بجای کارگران بر خط تولید قرار دهند.
در پاسخ به این سیاست تفرقه افکنانه و آشکارا ضد کارگری کارفرمایان، اتحادیه کارگران مواد غذائی سوئد روز پنج شنبه ٢۵ آوریل طی اطلاعیه ائی مطبوعاتی ضمن افشای این سیاست ضد کارگری، اعلام کرد در صورتیکه کارفرمایان پای بستن قرارداد دسته جمعی نیایند و همچنان پیشنهادات ما را نادیده بگیرند، در ادامه هشدار خود مبنی بر ممنوعیت اضافه کاری، از روز چهارشنبه هفت آوریل دست به اعتصاب خواهیم زد.
این اعتصاب در مرحله اول هفت محیط کار در شهرهای استکهلم، مالمو، یوتبوری، سوندسوال و... برگزار می شود و٢٠٠٠ کارگر عضو این اتحادیه درگیر این اعتصاب خواهند شد، و بدین ترتیب سیاست تفرقه افکنی و اعتصاب شکنی کارفرما را با اعتصاب پاسخ خواهیم داد.
به دنبال اتحادیه کارگران بخش تجارت و بازرگانی که هفته گذشته فراخوان اعتصاب را صادر کرد، اتحادیه کارگران مواد غذائی سوئد، دومین اتحادیه ایست که فراخوان اعتصاب را صادر کرده است.

اتحادیه کارگران مواد غذائی سوئد ٣٠٠٠٠ کارگر کشتارگاهها.
شرکتهای تولید فرآورده های گوشتی، کارگران شرکتهای تولید لبنیات، خبازیها،
نوشابه های الکلی و غیر الکلی و کنسرو سازی و ... را سازماندهی می کند

فرهاد شعبانی