افق روشن
www.ofros.com

(پنج سال زندان برای پ‍ژمان رحیمی( فعال كارگری در اهواز

انجمن فرهنگی هنری سایه                                                                                           پنجشنبه ١٠ دی ۱٣٨٨

پژمان رحیمی از فعالان كارگری خوزستان و دبیر انجمن فرهنگی هنری سایه و عضو كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل كارگری به اتهام اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محكوم شده است كه سه سال از آن به مدت پنج سال تعلیق شده است.
در همین ارتباط هم محمد اسماعیل وندی دیگر عضو انجمن سایه نیز به همین اتهام وبه همین مدت زندان محكوم شده است.پ‍ژمان رحیمی و محمداسماعیل وندی در روز ٢٦ مرداد ماه دستگیر شدند و مدت بیست روز در بازداشتگاه اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتند و مدت دو ماه نیز در زندان كارون اهواز در بند معتادین و سارقین زندانی شدند كه در نهایت به قید وثیقه ی ۵٠ میلیونی آزاد شدند.
در این مدت تعداد ٢۴ نفر از اعضاء و مرتبطین و حتا آشنایان دور و نزدیك به انجمن سایه نیز از سوی ستاد خبری اطلاعات اهواز و همچنین اداره ی پیگیری اطلاعات تهران مورد بازجویی قرار گرفتند.افراد زیر از سوی ستاد خبری اطلاعات اهواز مورد بازجویی قرار گرفتند:

١ . یونس اسفندیاری٢. حمیدرضا ربیعی زاده٣. مائده شفیعیان۴. سمیه بهبهانی۵.حسین دریاپور٦. محمدحسین عارف زاده٧ . امین منصوری٨. فرنوش اعتمادی٩. بهارآقا الماسی١٠ .پگاه محبوبی١١. سعیده اسكندری١٢. فیاض بهادری١٣. روزبه رحیمی١۴ . منوچهرمحمودی١۵. پیمان فاضلی١٦.ا عظم مهدی پور١٧. نبی ممبینی١٨. روشنك ممبینی١٩. بهروز ممبینی٢٠. رضا ادنانی٢١. هما ادنانی
لازم به ذكر است كه برخی از افراد نامبرده چندین بار احضار شده اند و مورد تهدید و بازجویی های بی مورد اداره ی اطلاعات قرار گرفته اند. و همچنین فروغ میرزایی(وكیل دادگستری)،روزبه كریمی(روزنامه نگار) و مصطفا دهقان(روزنامه نگار) از سوی اداره ی پیگیری اطلاعات تهران احضار شدند و در مورد ارتباطات خود با انجمن فرهنگی هنری سایه مورد بازجویی قرار گرفتند.
انجمن فرهنگی هنری سایه مدت هفت سال است كه در حوزه های فرهنگی و هنری در شهر اهواز فعالیت می كند و شناخته شده ترین انجمن غیر دولتی در استان خوزستان محسوب می شود كه بارها از سوی مراكز امنیتی و اطلاعاتی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود اما این بار گویا تصمیم بر این است كه به هر صورتی شده جلوی فعالیت انجمن گرفته شود و به همین دلیل اعضای انجمن مورد شدید ترین فشارها قرار گرفته اند.هم اكنون انجمن سایه عملا امكان هیچ گونه فعالیتی ندارد.

انجمن فرهنگی هنری سایه

١٠ دی ١٣٨٨