افق روشن
www.ofros.com

اعتراض سراسری کارگران قرارداد موقت در آلمان

اعتصاب غذای مهاجرین در یونان


فریده ثابتی                                                                                                        دوشنبه ٩ اسفند ١٣٨٩


اعتراض سراسری کارگران قرارداد موقت در آلمان

٢١٠ هزار شاغل ١٣٦٠ کارگاه روز ۵ شنبه ٢٤ فوریه ٢٠١١ در سراسر آلمان علیه قرارداد موقت کار و اشتغال به صورت قرضی یا اجاره ای (به این صورت که کارگران توسط شرکت مقاطعه کار برای کار در زمانی معین در اختیار شرکت ها و کارخانه ها قرار می گیرند)، دست به تظاهرات زدند و خواهان پایان دادن به قرارداد موقت کار و وداع با " کارگر درجه دو" بودن شدند.
شعار تظاهرات " کارمطمئن و عادلانه"، " دستمزد برابر برای کار یکسان" بود. این تظاهرات توسط اتحادیه متال سازمان داده شده بود. جالب این بود که کارفرماها این اعتراض را غیر قابل درک نامیدند و گفتند مدتی کوتاه قبل از این تاریخ خود اتحادیه ها با ما قرارداد موقت کار امضا کردند!!. بنا براین می شود این را به عدم صداقت و ترفند ضد کارگری اتحادیه ها تعبیر کرد. بدین گونه که اتحادیه با توجه به شرایط امروزی و تاثیر وقایع شمال آفریقا و این که مثلا کارگران مصری و تونسی خواهان پایان دادن به قراردادهای موقت کار شده اند و ممکن است کارگران در این جا نیز بدون صلاحدید اتحادیه برای حقوق خود دست به اقدام بزنند، جهت پیش گیری از حرکت مستقل و ضد سرمایه داری کارگران، پیشقدم شده است. این گونه تظاهرات که هراز گاهی توسط اتحادیه ها به طور سراسری سازمان داده می شود تنها به درد استفاده تبلیغاتی می خورد زیرا به سرعت فراموش می شود و دنبال نمی گردد. چنین وضعیتی در سال ٢٠٠۴ در رابطه به رفرم های مربوط به بیمه بهداشتی، سن بازنشستگی و غیره هم رخ داد که حدود ٢ میلیون نفر را به خیابان کشاندند اما شروع و پایانش در همان روز بود و رفرم ها بدون مشکلی به اجرا در آمدند و زندگی بر توده های کارگر و بیکار و بازنشسته تلخ کردند.

اعتصاب غذای مهاجرین در یونان

۴ هفته است که حدود ٣٠٠ نفر از مهاجرین به یونان برای خواسته های خود دست به اعتصاب غذا زده اند که توسط کارگران، روشنفکران و احزاب چپ مورد حمایت قرار گرفته است. آن ها خواهان دریافت مدارک قانونی اقامت خود در یونان هستند. بخشی ازین مهاجرین سال هاست که در یونان زندگی می کنند.

فریده ثابتی - فوریه ٢٠١١