افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران قراردادی روغن نباتی و وضعیت معیشتی کارگران قرقره زیبا


آژانس ایران خبر                                                                                                 پنجشنبه ١٧ تیر ١٣٨٩

تجمع اعتراضی كارگران قراردادی كارخانه روغن نباتی

روز چهارشنبه ٨٠ نفر از كارگران قراردادی كارخانه روغن نباتی ناب در تهرانپارس، بدلیل عدم پرداخت حقوق دو ماه اخیرشان در مقابل دفتر مدیر عامل كارخانه، دست به تجمع زدند.
طی چند ماه اخیر حقوق كارگران به موقع پرداخت نمیشده وسیكل پرداخت حقوق را هر دو ماه یكبار كرده بودند. در دوماه اخیر، آخرین حقوق كارگران پرداخت نشده است. همچنین طی ۵-٦ ماه اخیر هیچگونه مزایا از قبیل سهمیه مواد بهداشتی، برنج وخواروبار كه قبلا به آنها داده میشد به آنها پرداخت نشده است.
این كارگران تا به حال ۵-٦ بار تجمع اعتراضی داشته اند ولی تا امروز به هیچكدام ازخواسته های كارگران ، جواب داده نشده است. در این كارخانه حدود٨٠ كارگر قراردادی و١٣٠ كارگر استخدامی كارمیكنند كه با مشكلات معیشتی زیادی مواجه هستند.

-----------------

كارگران كارخانه نخ قرقره سازی زیبا دركرج دروضعیت معیشتی فلاكت بار

كارخانه نخ قرقره سازی زیبا در كرج كه از كارخانه های با سابقة تولید نخ قرقره ای میباشد حدود یك ماه ونیم قبل بدلیل كاهش تولید، تعطیل شد. به دنبال این تعطیلی فشار مضاعف اقتصادی بر كارگران این كارخانه وارد شده و ٢۵٠ نفر از كارگران این كارخانه در وضعیت معیشتی فلاكت باری زندگی میكنند.

آژانس ایران خبر - ۱۷/۴/۱۳۸۹