افق روشن
www.ofros.com

ادامه اعتراضات کارگران پارس متال و كارگران گلریس ٣ ماه بدون دستمزد


آژانس ایران خبر                                                                                                  جمعه ١٧ دیماه ١٣٨٩

كارگران تولیدی گلریس سه ماه بدون حقوق

در زنجان كارگران نساجی تولیدی گلریس سه ماه است كه حقوق نگرفته اند. همچنین در حالی كه كمتر از سه ماه به سال ١٣٩٠مانده، آنها عیدی و پاداش سال ٨٨ خود را هم دریافت نكرده اند! یكی از كارگران محروم در این باره گفت: ما در شرایط اسفباری زندگی می كنیم، وعده غذایی كارگران حذف می شود، كیفیت غذا آنقدر پایین است كه كارگران را از خوردن مواد غذایی منصرف می كند و انچه را كه به عنوان میان وعده به ما می دادند نیز می خواهند قطع كنند.

---------------------

تجمع اعتراضی كارگران پارس متال

آچهارشنبه ١۵دیماه، بیش از ۴٠ نفر از كارگران پارس متال دست به تجمع اعتراضی زدند. از آنجایی كه بعد از مدت ها پیگیری هیچیك از تقاضاها و خواست های كارگران پاسخ گرفته نشده بود، آنها اقدام به این تجمع نمودند و خواستار حقوق عقب افتاده خود شدند. آنها ١٠ماه است كه حقوقی دریافت نكرده اند. یكی از این كارگران گفت: ١۴٠كارگر قراردادی را تصفیه كرده اند، همه آنها اخراج شدند. به كارگران رسمی هم هنوز هیچ دستمزدی داده نشده است.