افق روشن
www.ofros.com

پیش نویس اصلاح قانون کار در هاله ای از ابهام


علی اكبر پیر هادی                                                                                        چهارشنبه ٢٩ تیرماه ١٣٩٠

در سالهای گذشته لزوم بحث اصلاح قانون کار از طرف کارگران و تشکل های مستقل و فعالان کارگری مطرح شد . خصوصا" در رابطه با تشکل های کارگری و ایجاد قانون کار شفاف که مدافع حقوق کارگران باشد و کارگران بدون موانع موجود بتوانند تشکل های مورد نظر خود را تشکیل دهند و نمایندگان خود را آزادانه از بین کارگران انتخاب نمایند تا مدافع حقوق آنها باشد و در مواقع لزوم کارگران بتواند آنها را عزل و نصب نمایند.
ایجاد چنین فضایی برای فعالیت کارگری طبق قوانین داخلی و بین المللی ایجاب می کند که در فصل ششم قانون کار فعلی تغییراتی صورت پذیرد. درسه سال گذشته در وزارت کار و مجلس شورای اسلامی تحرکاتی جهت اصلاح قانون کار صورت گرفته و پیش نویس هایی جهت اصلاح قانون کار تهیه شده است . اما تعجب آور است که تا به حال کارگران که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند ، در رابطه با قانون کار که به حقوق و سرنوشتشان وابسته است و ذینفع اصلی این ماجرا می باشند هیچگونه اطلاعی از تغییرات و اصلاح قانون کار ندارند.
در گذشته هم تغییرات یا اصلاحاتی که صورت گرفته تا زمان ابلاغ و اجرای آن قانون کارگران بی اطلاع بودند و کسانی که آن قوانین را تایید کرده اند یا از مشکلات کارگران بی خبرند یا کارگران در تعیین و انتخاب آنها دخالتی نداشته اند. قائم مقام وزارت کار و یکی از مشاورین وزیردر این باره اعلام کردند : طبق الزام قانون برنامه پنجم اصلاح قانون کار قطعی خواهد بود و بدون حضور صاحبان اصلی آن (کارگران) اصلاح قانون کار صورت نمی گیرد.
روند تهیه پیش نویس قانون کار در وزارت کار تدوین می شود و به شورای عالی کار ارائه می گردد و بررسی نهایی در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت صورت می گیرد و از مجمع عالی کارگران در خواست شده است تا نظرات اصلاحی نمایندگان کارگران را برای بررسی به وزارت کار ارائه دهند، سوال اینجاست کسانی که به عنوان نمایندگان کارگران از آنها یاد شده کارگران در انتخاب آنها دخیل نیستند و نتیجه کار آنها هم از قبل مشخص است و تعیین دستمزد سالیانه زیر خط فقر توسط آنها یک نمونه از زحمات هر ساله این نمایندگان می باشد که صندلی های نمایندگی کارگران را اشغال کرده اند.
خواست کارگران و تشکل های کارگری این است که پیش نویس قانون کار از طریق جراید و روزنامه های کثیر الانتشار در دسترس کارگران قرار گیرد و با تعیین مدت زمان لازم جهت دریافت نظر ات کارگران و تشکل های کارگری مستقل و کارشناسان بی طرف اصلاحیه نهایی تدوین شود تا مشارکت صاحبان اصلی ( کارگران) واقعی باشد.

علی اكبر پیر هادی

دبیر سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

تیر ماه یك هزار و سیصد و نود

http://www.syndicavahed.us
info@syndicavahed.info