افق روشن
www.ofros.com

طبقه کارگر مصر در میدان


امیر پیام                                                                                                           دوشنبه ١١ بهمن ١٣٨٩

ساعت ٢:٣٠ دقیقه بامداد ٣١ ژانویه است و دنبال منابعی در رابطه با نقش طبقه کارگر مصر در انقلاب جاری بودم. تصادفا گذرم به سایت کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان TUC افتاد. خبر بسیار مهمی آنجا درج شده است. از آنجا که این خبر را در جای دیگر و نیز در گوگل ندیدم به نظرم خیلی ضروری است که هر چه سریع تر به اطلاع مشتاقان تحولات جاری در مصر برسد. لینک خبر از سایت TUC در زیر هست و خلاصه آن چنین است:
جمعی از نمایندگان جنبش کارگری مصر ( شامل نمایندگانی از اتحادیه های کارگری مستقل و نیز مراکز کار در صنعت و خدمات و از نقاط مختلف مصر ) دیروز یکشنبه ٣٠ ژانویه در ساعت ٣:٣٠ دقیقه بعد از ظهر در میدان تحریر ( یعنی مرکز انقلاب ) جنب شرکت عمر افندی کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند. این نمایندگان ضمن اعلام ایجاد فدارسیون جدید اتحادیه های کارگری، همچنین ایجاد کمیته های کارگری در کارخانجات و شرکت ها، و نیز تعیین تاریخ اعتصاب عمومی را خبر دادند. آنها با بیان اینکه جنبش کارگری « قلب و روح انقلاب مردم مصر است » حمایت خود را از مطالبات انقلاب مردم اعلام داشته و بر مطالبات اقتصادی و دمکراتیک جنبش مستقل کارگری که در مبارزات سالهای اخیر اعلام گشته تاکید نمودند.
جزئیات و دقت بیشتر این خبر در روزهای آتی حتمی روشن خواهد شد. اما تا همینجا به حضور هوشیارانه جنبش کارگری مصر در انقلاب جاری می توان امیدوار بود. به امید تداوم این حضور و شکلگیری صف مستقل طبقه کارگر و تامین رهبری آن بر انقلاب.

امیر پیام

١١ بهمن ٨٩ - ٣١ ژانویه ٢٠١١
TUC website: http://www.tuc.org.uk/international/tuc-19067-f0.cfm

******************************************************************