افق روشن
www.ofros.com

دفاع از عزت نصری وظیفه طبقاتی ماست

حمله به تجمع مورخ ٩٦/١٠/۵ محکوم است

عثمان اسماعیلی - محمود صالحی                                                                            پنجشنبه ٧ دی ۱۳۹٦ - ۲٨ دسامبر۲۰۱٧


عثمان اسماعیلی: دفاع از عزت نصری وظیفه طبقاتی ماست

کارگران! مردم آزادیخواه!
عزت نصری از فعالین کارگری شهرستان سقز، روز دوم دیماه توسط مامورین لباس شخصی اداره اطلاعات رژیم در شهر سقز، بدون هیچگونه توضیحی دستگیر و بازداشت شده است. عزت نصری کارگری است که، همانند سایر همسرنوشتانش از دوران نوجوانی وارد بازار کار شد. عزت در تمام این سالها علاوه بر تحمل دشواریهای کار پر زحمت یار و یاور کارگران بوده و نسبت به زندگی اجتماعی و مبارزات آنان احساس مسئولیت کرده است.
فرزند عزت نیز پا در این ره گذاشته و با اتمام دوره سربازی به شغل کارگری روی آورده است.
ماموران امنیتی رژیم کارگر شرافتمندی چون عزت نصری را که، هدفی جزء خدمت به بشریت و هم طبقه ای هایش ندارد را دستگیر و زندانی می کنند در حالیکه سرمایه داران و آنهایی که خون طبقه کارگر را در شیشه کرده اند آزادانه دست بهر کار نامشروعی می زنند.
دولتی که روزانه شعار دفاع از مردم محروم را سر می دهد، بجای تامین امنیت شغلی کارگران، بجای پرداخت بموقع حقوق و مزایای کارگران، بجای تامین بهداشت و درمان، بیمه و امنیت جانی آنان در محیط های کارگری و بجای تعیین دستمزدی متناسب با نرخ تورم و سطح زندگی آنان را بخاطر مبارزه برای تحقق این مطالبات دستگیر، شکنجه و زندانی می کند.

کارگران! مردم آزادیخواه!
ما حق داریم متشکل شویم و تشکل‌های مستقل کارگری خود را داشته باشیم. حق داریم با سرمایه داران و کارفرمایان بر سر مطالباتمان چونه زنی بکنیم. حق داریم حزب سیاسی خودمان را داشته باشیم. ما حق داریم رادیو و روزنامه و رسانه های جمعی خودمان را داشته باشیم ودر حال حاضر حق استفاده از رادیو و تلویزیون که بودجه فعالیت آن از بودجه عمومی و دسترنج کارگران تامین می شود را داریم.

کارگران! مردم آزادیخواه!
عزت نصری نباید در زندان باشد. من بعنوان یک کارگر از شما و کلیه تشکل‌های کارگری، فعالین سیاسی، معلمان، دانشجویان و رسانه های عمومی و دست اندرکاران شبکه های اجتماعی و مردم ازادیخواه سراسر جهان را فرامیخوانم به دفاع از عزت نصری برخیزید و به میدان بیائید.
دیروز عزت را دستگیر کردند فردا نوبت من و شماست. بیائید با مبارزه ای متحد خواهان آزادی کلیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شویم.

زنده باد اتحاد و همسبتگی طبقاتی مان

عثمان اسماعیلی - ۷ دیماه ۱۳۹۶

**************

عثمان اسماعیلی و محمود صالحی: حمله به تجمع مورخ ٩٦/١٠/۵ محکوم است

کارگران؛ تشکلهای کارگر
همچنان که اطلاع دارید رضا شهابی یکی از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران وحومه در زندان بسرمیبرد. با توجه به اینکه رضا شهابی محکومیت خود را تمام کرده است .اما مسئولان قضائی از آزاد کردن ایشان خودداری می کنند. بنابه اظهارات ربابه رضایی ( همسر رضا ) در طول ١٠ روز گذشته رضا شهابی دو بار سکته کرده و مسئولان زندان از انتقال او به بیمارستان خودداری کرده اند. با توجه به وضعیت جسمی رضا و بی توجهی مسئولان مربوطه همسر ایشان طی فراخوانی از مردم و کارگران درخواست کرد تا برای نجات جان رضا شهابی در تاریخ ٩٦/١٠/۵ در مقابل وزارت کار تجمعی آرام و به دور از خشونت برگزار کنند.
اما با کمال تاسف این تجمع از سوی ماموران لباس شخصی و انتظامی مورد حمله قرار گرفته و تعداد زیادی از تجمع کنندگان دستگیر شده اند. ما ضمن محکوم کردن حمله به صفوف تجمع کننندگان خواستار آزادی کلیه دستگیرشدگان و شخص رضا شهابی هستیم.

عثمان اسماعیلی و محمود صالحی