افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات کارگران صنعت برق در شهر زویخ - سوییس


علی مبارکی                                                                                               یکشنبه ٣٠ اردیبهشت ۱۳۹٧ - ۲۰ مه ۲۰۱٨

بنا به فراخوان اتحادیه های سوییس امروز نزدیک به پانصد نفر از اعضای اتحادیه ها به منظور پشتیبانی از کارگران برق در سوییس دست بیک حرکت اعتراضی زدند. تظاهرات از ساعت ١۴ بعد از ظهر در مرکز شهر زوریخ انجام وساعت ١۵.٣٠ دقیقه بپایان رسید.
خواسته تظاهر کنندگان که چندین بخش را شامل میشد روی پلاکارت ها ودر دست اعضاء قرار داشت.
کارفرمایان قصد دارند که قانون چهل ساعت کار در هفته را به چهل وچهار ساعت برگردانند ،اما کارگران با اعتصاب خود نگذاشتند که این خواسته استثمارگرانه بنفع کارفرمایان عوض شود.
در مورد سن بازنشستگی کارگران برق خواهان تغییرسن بازنشستگی از ٦۵ به ٦٢ سال میباشند واین در حالیست که طبق قوانین سوییس کارگران ساختمانی با ٣٠ سال کار میتوانند در سن ٦٠ سالگی بازنشسته شوند.
کارآموزان این رشته نیز با پلاکارد خود در این تظاهرات حضور چشمگیری داشتند وروی یک پلاکارد نوشته بودن که ما خواهان حقوق ۱۳ هم در سال هستیم.(حقوق ۱۳ جزء قرارداد دست جمعی کارگران میباشد، اما کارفرمایان با دست درازی در بخش هایی آنرا از قرارداد کارگران حذف میکنند)
بهتر شدن شرایط کار وحقوق وتقویت قراردادهای دستجمعی از دیگر خواسته همه شرکت کنندگان در این تظاهرات بود.
تظاهرات در جوی بسیار صمیمانه ویکدل ویکصدا برگزار شد ،همه تظاهرکنندگان با تی شرت سفید وکلاه قرمز با آرم اونیا در این تظاهرات شرکت نموده ومسیر راهپیمایی نیز در جاهای شلوغ شهر ژوریخ مانند ایستگاه راه آهن مرکزی این شهر برگزار شد ،بطوریکه وقتی ما بداخل ایستگاه راه آهن رفتیم تقریبا سالن ایستگاه پر شده بود از تظاهرکنندگان.
درمسیر راهپیمایی شعارهای بسیار خوبی از جمله زنده باد همبستگی بین المللی یا مرگ بر کاپیتالیسم و لیبرالیسم از بلندگو ها پخش میشد وما تکرار میکردیم. همچنین سرود انترنالسیونال بزبان آلمانی توسط یکی از شعار دهندگان خوانده میشد وبقیه تکرار میکردند.
امیدوارم در ایران نیز کارگران با ایجاد تشکلات خود بتوانند بصورت سراسری ضمن اعتراض به حقوق پایمال شده خود ،متحد ومتشکل تمامی موانع جهت رسیدن به زندگی آزاد وبرابر را از پیش رو بر دارند.

به امید نابودی نظام غارتگر سرمایه داری

زنده باد آزادی، صلح، عدالت اجتماعی (سوسیالیسم)

علی مبارکی فعال کارگری وعضو اتحادیه اونیا- سوییس

به عکسها وگزارش سندیکای اونیا در این مورد توجه کنید.

Elektrobranche: Arbeitgeber lenken nach Protesten ein

https://www.unia.ch/typo3temp/_processed_/6/2/csm_2018_05-19_Elektro_DE_24354f85e2.jpg