افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات عظیم ضد سرمایه داری

در لندن در اعتراض به کاهش بودجه عمومی


ملیتانت                                                                                                        یکشنبه ٧ فروردین ١٣٩٠

بیش از ۲۵۰ هزار نفر امروز شنبه ۲۶ مارس (۶ فروردین) در مرکز لندن در اعتراض به کاهش بودجه عمومی دولت بریتانیا تظاهرات کردن.
این تظاهرات بزرگترین تظاهراتی بود که در هشت سال گذشته در مخالفت با سیاست های دولت بریتانیا برگزار شد.
معترضان همچنین پوسترها و آدمک هایی از دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در کنار مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین از حزب محافظه کار در دست داشتند، چون معتقدند که سیاست های آقای کامرون هم مانند سیاست های خانم تاچر به "تقسیم و تفرقه در کشور" منجر می شود.
آنها همچنین مدیران ارشد بانک ها را به سودجویی و بی اعتنایی به دشواری وضعیت اقتصادی شهروندان متهم می کنند و می گویند که این بانک ها بودند که باعث به وجود آمدن بحران اقتصادی فعلی شدند.
پیش بینی می شود که در مجموع حدود نیم میلیون نفر به دلیل طرح های دولت بریتانیا در کاهش بودجه عمومی و صرفه جویی اقتصادی، کارشان را از دست بدهند.
دولت می گوید این سیاست های ریاضتی برای برطرف کردن کسری عظیم بودجه لازم است، اما واقعیت این است که چنین سیاست هایی مانع از بهبود وضع اقتصاد می شود. اتحادیه ها کارگری عملا نقش مهمی در ۱۰ ماه پیش ایفا نکرده اند و این اولین اقدام آنها بوده است. در مقابل رهبری رفرمیست اتحادیه های کارگری توده های عظیمی از جوانان دانشجو و کارگری به دنبال مبارزه مستقل خود از اتحادیه های کارگری هستند.
زمان آن رسیده است که رهبری نوینی برای مبارزه با سرمایه داری در بریتانیا ایجاد گردد. مبارزه با سرمایه داری را باید متکی خود سازماندهی زحمتکشان سازمان داد. رفقای مارکسیست های انقلابی در این تظاهرات شرکت فعال داشتند و اطلاعیه هایی به زبان انگلیسی پخش کردند.

برای متن اطلاعیه رجوع شود به سایت نبرد کارگر

http://labourfight.wordpress.com

ملیتانت - یکشنبه هفتم فروردین ١٣٩٠