افق روشن
www.ofros.com

بستری شدن مجدد نیما ابراهیم زاده


دریافتی                                                                                                            پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳۹۱

بستری شدن مجدد نیما ابراهیم زاده

نیما ابراهیم زاده فرزند بهنام ابراهیم زاده امروز مجددا در بیمارستان بستری شد.
نیما ابراهیم زاده فرزند کارگر در بند، بهنام ابراهیم زاده که تاریخ ٢۵ دیماه از بیمارستان ترخیص شده بود امروز ٢٨ دیماه مجددا در بیمارستان محک تهران بستری شد تا مورد درمان مجدد قرار گیرد.
بر اساس نظر پزشکان حضور بهنام ابراهیم زاده در کنار نیما ضروری است و می تواند موجب آرامش خاطر نیما گردد اما متاسفانه تا کنون زندانبان با توجه به قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی با مرخصی موقت بهنام ابراهیم زاده موافقت نکرده اند.

دریافتی