افق روشن
www.ofros.com

خبری مربوط به سایت مرکزی ایرانخودرو


محفلی از کارگران ایرانخودرو                                                                            یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹٦ - ۱۱ مارس ۲۰۱٨

اواسط بهمن ماه گذشته، کانال تلگرامی - تحت عنوان «فعالین شورا»- بصورت خودجوش از سوی برخی کارگران ایرانخودرو راه اندازی شدکه بطریقی کاملاً قانونی، درصدد ایجاد شورای کارگری (چیزی شبیه شورای کارگری ایرنخودرودیزل) بوده است. جالب اینکه کانال مزبور پس از دو هفته فعالیت توانست سه هزار نفر از کارگران سایت مرکزی ایرانخودرو را عضوکند. چیزی که مدیریت دولتی و حراست ایرانخودرو، که مدیرآن همیشه یکی ازمدیران سطح بالای وزرارت اطلاعات است را، خوش نیامد. و نتیجتاً کانال مزبور را مسدود و ١٦ نفر از فعالین آنرا از کار معلق کردند.

محفلی از کارگران ایرانخودرو

١۴ اسفد ٩٦