افق روشن
www.ofros.com

روز یکشنبه ٣٠ سپتامبر ٢٠١٢ دهها هزار نفر در پاریس دست به تظاهرات زدند


مهشید مجاوریان                                                                                                دوشنبه ١٠ مهر ١٣٩١

به دعوت دهها حزب سیاسی ، سندیکای کارگری و انجمن های محلی در فرانسه ، فراخوانی برای تظاهرات در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت جدید در فرانسه و همچنین امضای توافقنامه جدید اروپا که توسط سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه و مرکل صدراعظم آلمان تهیه شده بود؛ داده شده بود. در این تظاهرات دهها هزارنفر شرکت کردند که بطور مشخص می توان به شرکت وسیع کارگران کارخانه های فورد و سیتروئن - پژو و همچنین شمار وسیعی از کارگران شرکت های پیمانکاری اشاره کرد. شعارهایی که در صفوف کارگران دیده می شد عبارت بودند از
توقف اخراج های دسته جمعی و تعطیلی کارخانجات
ممنوع کردن اخراج در کارخانجات و مراکز کاری
الغاء سیاست ریاضت اقتصادی
تنبیه بانکداران و سوداگران که خون کارگران را می مکند
ملی کردن کارخانجات اتومبیل سازی
ملی کردن کارخانجات داروسازی

.....

در تمامی صفوف، تظاهرکنندگان خواستاراجرای یک طرح فوری ازجانب دولت جهت حمایت از دستاوردهای اجتماعی که به دنبال سیاست ریاضت اقتصادی مورد تهدید قرار گرفته اند. همچنین در میان باندرول هایی که در دست تظاهرکنندگان بود، شعارهایی در حمایت از خدمات دولتی وبر علیه خصوصی سازی ها به چشم می خورد. گفتنی است که طی سال های اخیر، بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی سپرده شده است و این دستاورد عظیم را که کارگران طی صدسال مبارزه کسب کرده اند ، دولت به بهانه این که صندوقش خالی است و بودجه اش کفاف این خدمات را نمی دهد، زیر سئوال برده است و بخشا خصوصی کرده است . بحران مالی امروز استدلالی است که سیاستمداران حاکم جهت خصوصی کردن خدمات دولتی ، اخراج های دسته جمعی، تعطیلی کارخانه ها و خانه خراب کردن دهها هزار کارگرمطرح می کنند. در همین رابطه تظاهرکنندگان در شعارهایشان از دولت می خواستند که هزینه این بحران مالی را روی سوداگران ، سهامداران بزرگ و بانکداران سرشکن کنند و نه کارگران. در پایان تظاهرات گروهی از جوانان که خودرا وابسته به جنبش ٩٩ درصد می دانند، در میدان ایتالیای پاریس تجمع کرده و به بحث هایی پیرامون راهکارهای مبارزه با نئولیبرالیسم و تقویت این جنبش به راه انداختند.
تظاهرات بعدی که بناست در سراسر فرانسه برپاگردد روز نهم اکتبر است که سندیکاهای کارگری فراخوان به اعتصاب و تظاهرات داده اند

مهشید مجاوریان - عضو سندیکای ث ژ ت در فرانسه