افق روشن
www.ofros.com

پرداخت کمک هزینۀ اجتماعی در ازاء جمع آوری آشغال


سیمای سوسیالیسم                                                                                      یکشنبه ١٢ اردیبهشت ١٣٨٩

بیکاران در شهر استکهلم برای آنکه کمک هزینۀ دریافت کنند باید به جمع آوری اشغا ل بپردازند. این طرح را کمون استکهلم ارائه داده است. بر اساس این طرح، کارگران بیکار که معیشت آنان در گرو دریافت کمک هزینۀ اجتماعی است، باید امور نظافت پارک های شهر را به دوش گیرند. در حال حاضر ۴۵٠ نفر از ارتش بیکاران را به اجبار وادار به کار رایگان در این قلمرو کرده اند. یکی از روسای سرمایه دار کمون در این باره می گوید: " نظافت پارک ها تنها حوزۀ کاری نیست، این افراد می توانند در حوزه های دیگر کمون استکهلم به کار گرفته شوند. اما این کار داوطلبانه نمی باشد، هرکس انجام این گونه کار ها را قبول نکند کمک هزینۀ اجتماعی دریافت نخواهد کرد، این که کسی بگوید حوصلۀ این کار ها را ندارد هم پذیرفته نمی شود، به چنین فردی هیج پولی برای گذران زندگی اش تحت عنوان کمک هزینه تعلق نخواهد گرفت و از هر گونه کمک اقتصادی محروم خواهد شد. این کارگران خدمتکاران استکهلم نامیده خواهند شد و علاوه بر کار نظافت شهر باید به توریست ها نیز در استکهلم که نیاز به راهنمایی در خیابان ها و گذرگاه ها را دارند کمک کنند ".
سرمایه دار عضو هیأت رئیسه کمون در تکمیل سخنان خود می افزاید: " نباید این طرح توهین آمیز تلقی شود، به این صورت که برای دریافت کمک هزینۀ اجتماعی باید آشغال جمع آوری کرد. مطمئناً کسانی وجود دارند که می خواهند کار دیگری انجام دهند که ما مشوق آن نیز هستیم. هدف از این پروژه سوای استخدام ١٠٠ نفر از کارگران بیکار این است که شرکت کنندکان، تجربۀ کاری کسب کنند!! تا امکان استخدام در قلمرو های کاری کمون را درآینده بدست آورند ".
بی شرمی سرمایه د اران و دولت مردان آنان را حدی نیست. اما این که این فرد در جامعه ای مانند سوئد، این چنین گستاخ در مورد مشروعیت کار رایگان یا بردگی مطلق سخن می گوید، فرمان می دهد و تهدید می کند، فاجعه ای است که دلیل آن را در وضعیت موجود جنبش کارگری سوئد باید جستجو نمود. جنبشی که زیر سلطۀ سیاست و باورهای سوسیال دمکراسی است، به رفرمیسم راست سندیکالیستی آویزان است و به رغم تحمل فشار سهمگین رفرمیسم همچنان همه دار و ندار قدرت طبقاتی خود را به دار آن می آویزد.
پرداخت کمک هزینۀ اجتماعی به بیکارانی که مشمول بیمۀ بیکاری نمی شوند، حاصل مبارزات سالیان دراز جنبش کارگری اروپا در بیشتر کشورها از جمله در جامعه سوئد است. سقف این کمک هزینه اجتماعی از حد معینی بالاتر نمی رود. به بیان دیگر میزان آن در حدی است که فقط کفاف پرداخت اجاره بهای مسکن و مایحتاج اولیه کارگران بیکار را بدهد.

منبع: نشریۀ اینترنتی ال او - ١ مه ٢٠١٠

سیمای سوسیالیسم