افق روشن
www.ofros.com

محمد اشرفی فعال کارگری احضار شد


ح. کیانی                                                                                                           سه شنبه ١ تیر ١٣٨٩

بدنبال دستگیری گسترده فعالان کارگری طی هفته های گذشته در تاریخ ٣١/٣/١٣٨٩ محمد اشرفی عضو کمیته پیگیری تلفنی به شعبه ٣ بازپرسی دادگاه انقلاب احضار شد که باید خود را روز سه شنبه ١/۴/١٣٨٩ به شبعه فوق معرفی کند احضار فوق مربوط به پرونده ٢٢بهمن این فعال کارگری است.
محمد اشرفی در تاریخ ٢١ بهمن ١٣٨٨ساعت ٣ نیمه شب دستگیر و همراه کیس ، کتابها ، سی دی ها و نوشته هایش به اوین تحویل گردید و پس از حدود یک ماه با کفالت ۵٠ میلیون تومانی آزاد شد در این پرونده جدید ضمن تکرار اتهامات قبلی اتهام نوشتن و تکثیر و توزیع بیانیه ی ساختار شکنانه به مناسبت ٢٢ بهمن علیه جمهوری اسلامی وارد کرده بودند و اکنون ایشان را به جهت پرونده فوق( جدید) احضار کرده اند.
برخی از فعالان کارگری به دلیل پرونده سازی های متعدد علیه محمد اشرفی وضعیت ایشان را بسیار دشوار قلمداد می کنند.
طی سال ١٣٨٨ بر علیه این فعال کارگری سه پرونده ساخته شده است که دو پروند ه مربوط به ١١اردیبهشت است که ایشان را در پارک لاله دستگیر کردند و طی یکی از پرونده ها در شبعه ٢٨ به یک سال زندان محکوم گردید و یک پرونده نیز که رونوشتی از همان پرونده بود به دادگاههای عمومی فرستادند که هنوز تکلیف آن روشن نشده است . و سومین پروند را نیز بدنبال دستگیری ایشان در٢١بهمن ١٣٨٨ تشکیل داده اندبا توجه به اینکه یک پرونده نیزدرسال ١٣٦۵برعلیه اش تشکیل داده بودند که حکم آن تمام شده است.
علی رغم اینکه ایشان مانند بسیاری از فعالان کارگری ثابت کرده است که اتهامات وارده کذب و واهی است اما همچنان دادگاه اتهامات دروغین را ابزاری برای تعقیب و آزار او قرار می دهد.

ح. کیانی ١/۴/١٣٨٩