افق روشن
www.ofros.com

انتقال بهنام ابراهیم زاده به سلول انفرادی - خانواده محمد جراحی را حمایت كنیم


کمیتۀ پیگیری                                                                                                   چهارشنبه ٢٩ آذر ١٣٩١

بهنام ابراهیم زاده به سلول انفرادی منتقل شد.

روز سه شنبه مورخه٢٧ اذر ماه بهنام ابراهیم زاد. كارگر زندانی وعضو كمیته پیگیری به سلول انفرادی منتقل شد.زندانی كه در حال گذراندن محكومیت خود در بند قوه قضاییه به سر مبرد انتقالش به سلول انفرادی علاوه بر اینكه مقایر قوانین جاری است شكنجه نیز محسوب میشود. در هر صورت مسولیت جان این زندانی در دست دولت و اطلاعات و قوه قضاییه است . این رفتارهای غیر انسانی محكوم به شكست است. وبهنام ابراهیم زاده فوراباید به بند عمومی منتقل شود.

كارگر زندانی زندانی سیاسی آزاد باید گردد

٢٨/٩/١٣٩١

**************

خانواده محمد جراحی را حمایت كنیم

محمد جراحی كارگر زندانی وعضو كمیته پیگیری كه اكنون ١۵ ماه است در زندان به سر میبرد.
اومحكوم به ۵ سال زندان شده است. مدتی است كه پلیس با لباس ویا بدون لبا س به عنوان لباس شخصی فرزندان محمد جراحی را تحت عناوین مختلف تحت فشارهای روحی و روانی قرار داده است. پلیس در تلاش است از این طریق او را نیز شكنجه دهد. زیرا چنین رفتاری با خانواده و یا خود زندانی طبق قوانین جاری شكنجه محسوب میگردد. در هر صورت پلیس امنیت و اطلاعات مسول سلامت جان خود محمد جراحی و خانواده اش است. كارگران و مردم ازادی خواه كارگران زندانی وزندانیان سیاسی همیشه و همواره نیاز به حمایت دارند.اكنون خانواده محمد جراحی تحت عناوین متفاوت اذیت و ازار میشوند . این نوع رفتارها شكنجه محسوب میشود و رفتاری غیر انسانی است . شكنجه خانواده و خود محمد جراحی فورا باید متوقف شود.

كارگر زندانی زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای كارگری ایران

٢١/٩/١٣٩١