افق روشن
www.ofros.com

پی گیری معالجه محمد جراحی و تشکرو قدر دانی از تیم پزشکان معالج


کمیته پیگیری                                                                                               یکشنبه ۱٨ فروردین ۱۳۹٢

پی گیری معالجه محمد جراحی کارگر زندانی

محمد جراحی کارگر وعضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری بدنبال عمل جراحی تیروییدو دریافت جواب مثبت ازمایشگاه خوشبختانه پاسخ مثبت بوده است.این غده خوش خیم سرطانی قابل معالجه و درمان است.
بدنبال پروسه درمان محمد جراحی تیم پزشکان معالج در ٢٦/ فروردین جلسه کمیسیون پزشکی را در دستور خود دارد.
همچنین پزشکی قانونی زندان به خانواده این زندانی بیمار اعلام کرده است دوره درمان و معالجه بر عهده و تشخیص تیم پزشکی بیمارستان امام رضا می باشد.در ضمن گذراندن دوره قرنطینه ایشان با نظر پزشکان معالج وی در بیمارستان یا در منزل خواهد بود.
ضمنا ملاقات اعضای کمیته پی گیری با خانواده این کارگر زندانی محمد جراحی در تبریز موجب خرسندی و رضایت خانواده ایشان گردید.

**********

تشکر و قدردانی از تیم پزشکان معالج "محمد جراحی"

امید روی دیگر زندگی است. این زندگی دوباره محمد جراحی به دست تواناو تلاش تیم پزشکی بیمارستان امام رضا در تبریزهدیه ای بود به محمد جراحی تیم پزشکی با مدیریت اقای دکتر صمد بهشتی و با همکاری اقاین دکتراسماعیل فرجی دکتر محمد حسین سعمی و دکترشهرام دبیری اسکویی ما کارگران و اعضای کمیته پیگیری به همراه خانواده محمد جراحی تلاش انسان دوستانه پزشکان معالج را قابل ستایش مدانیم..
به این وسیله مراتب تقدیر و تشکر را تقدیم ان پزشکان و کادرو پرسنل بخش مربوطه "توراکس" می نماییم.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری