افق روشن
www.ofros.com

احضار آیت نیافر به دادگاه - کارگران و خدمت سربازی


کمیته پیگیری                                                                                            پنجشنبه ١١ اسفند ماه ١٣٩٠

خبر فوری

آیت نیافر به دادگاه احضار شد.

آیت نیافر عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجا تشکل های کارگری و سحنگوی کمیته به دادگاه انقلاب احضار شد. ایت نیافر كه در مورخه ٢۵ مهر سال جاری توسط ماموران اطلاعات دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود. پس از گذراندن یكماه بازداشت در زندان اوین با وثیقه صد میلیون تومانی موقتا آزاد شد و اکنون برای برگزاری دادگاه احضار شده است.

*************

"کارگران و خدمت سربازی"

نظری بر قانون الصاق خدمت سربازی به سابقه کار، پس از سالها بالاخره قانون " الصاق خدمت سربازی" به سابقه بیمه تأمین اجتماعی عملی شد. البته قانون " الصاق خدمت سربازی " قبلا با ماده دیگر قانونی در سوابق تأمین اجتماعی و سنوات محل کار کارگران و کلیه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ، سابقه کار و سابقه بیمه تأمین اجتماعی محاسبه می گردید. قانون فوق بدین شرح است:
افراد زیر ١٨ سال که در مراکز تولیدی و خدماتی اشتغال به کار داشتند ، با رسیدن به سن ١٨ سال به " خدمت سربازی " بروند پس از پایان " خدمت سربازی " اگر به محل کار قبلی باز می گشتند، سابقه " خدمت سربازی " در سابقه کار و سنوات آنها محاسبه می شد، همچنین سابقه "خدمت سربازی " به سوابق بیمه تأمین اجتماعی نیز می پیوست ، درغیراین صورت "خدمت سربازی " جزء سوابق کار و بیمه تأمین اجتماعی قرار نمی گرفت! پس از سالها تلاش "سربازان کارگر" ، بالاخره "خدمت سربازی " به سوابق بیمه تأمین اجتماعی الصاق گردید. اما با محاسبه دستمزد و حقوق به روز، می باید مبلغ ٧% سهم تأمین اجتماعی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردد، پس از آن با گذراندن هفت خان رستم، سوابق "خدمت سربازی" به سوابق سازمان تأمین اجتماعی "کارگران اضافه می گردد.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

١٠/١٢/١٣٩٠