افق روشن
www.ofros.com

اخراج ١٦٠ نفر از کارگران سایپا یدک باقر شهر شهر ری


کمیته پیگیری                                                                                                        دوشنبه ۵ تیر ١٣٩١

در مورخه ۵ تیر ماه تعداد ١٦٠ نفر از کارگران وقتی به کارت زنی مراجعه میکنند پیام میگیرند که به کارگزینی مراجعه نمایند. در کارگزینی به کارگران مراجعه کننده اطلاع میدهند که از کار اخراج شده اند. وقتی کارگران به اخراج خود اعتراض میکنند.
به آنها گفته میشود شما قرارداد تان دارای زمان نبوده است. به همین دلیل نیاز به اطلاع قبلی نداشتید. مدیریت دستور داده است که از ورود شما به کارخانه جلوگیری شود؟

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری