افق روشن
www.ofros.com

دادگاه بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری تشکیل نشد


کمیته پیگیری                                                                                             چهارشنبه ٣١ فروردین ١٣٩٠

مورخه ٢٩/١/٩٠ روز تشکیل دادگاه بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری و فعال حقوق کودک پس از انتقال از اوین به دادگاه انقلاب دادگاه او تشکیل نشد.
در جواب او گفته شد: که به دلیل عدم حضور قاضی پرونده جلسه دادگاه وی به وقت دیگری موکول شد. بدون آنکه وقت بعدی دادگاه وی اعلام شود. به زندان اوین بازگردانده شد.
بهنام ابراهیم زاده که از ٢٢ / خرداد سال ٨٩ دستگیر شده ودر دادگاه قبل به ٢٠ سال زندان و ١٠ سال محروم از کلیه فعالیت اجتماعی محکوم شد.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

٣١ فروردین ١٣٩٠