افق روشن
www.ofros.com

رضا اقدسی، از فعالان كارگری دستگیر شد

كمیته پیگیری                                                                                               پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱٣٨٨


خبر دستگیری رضا اقدسی

تصحیح و تکمیل

روز یکشنبه ١٦/١٢/١٣٨٨ ساعت ٧صبح ٦ نفر ماموراز اطلاعات کرج وارد منزل رقا اقدسی شده و شروع به تفتیش منزل کرده وپس ازتفتیش و جمع آوری کتابها، سی دی ها و کیس آقای اقدسی و همسرش را با خود به ساختمان و زندان تازه ساز هشتگرد کرج می برند.
آقای اقدسی و همسرش را از هم جدا کرده شروع به باز جویی می کنند وساعت ١٨ همان روز همسر آقای اقدسی را آزاد کرده ولی خود آقای اقدسی را بازداشت می کنند و روز ١٧/١٢/١٣٨٨ با همسر آقای اقدسی را تا ظهر بازجویی می کنند.
هم اکنون آقای اقدسی در زندان اطلاعات هشتگرد قرار دارد ولی همسر ایشان آزاد است و از او خواسته اند که چهار شنبه ٢٧/١٢/١٣٨٨ خود را به اطلاعات هشتگرد کرج معرفی نماید. ٢٠/١٢/١٣٨٨

---------------------

رضا اقدسی، از فعالان كارگری دستگیر شد

رضا اقدسی ، از فعالان كارگری در روز شبنه ١۵/١٢/١٣٨٨ در منزل خود دستگیر شده و به اوین انتقال یافته است خبر دقیقتر ارایه خواهد شد.

كمیته پیگیری ایجاد تشكل های مستقل كارگری

١٩/١٢/١٣٨٨