افق روشن
www.ofros.com

یك خبر تلخ دیگر از پارس جنوبی


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                              چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹٢

بنا به اطلاعات رسیده، در تاریخ ٩٢/١/٣٠ رئیس كنترل كیفیت و ٣٠٠ نفر از كارگران پارس جنوبی در پروژه ی پتروشیمی مروارید از مسمومیت غذایی بیمار شدند. مهندس "كارآمد" مالك و مدیر "شركت محورسازان" كه پیمانكار این پروژه و تحصیل كرده ی آلمان است، سعی دارد تا با كم ترین هزینه برای غذای پرسنل و كم كردن امكانات حداقلی كارگاه، بیشترین سود را نصیب شركت پیمانكاری خود كند. این سودمحوری موجب استفاده از موادغذایی فاسد (تخم مرغ تاریخ مصرف گذشته) برای شام كارگران شده كه علاوه بر مسمومیت منجر به مرگ جوان ٣٠ ساله ی مسوول QC (كنترل كیفیت) شركت، ٣٠٠ نفر از كارگران را نیز دچار بیماری كرد.
پس از این ماجرا سه روز است كه كارگران از حاضر شدن در محل كار امتناع می کنند. مدیر شركت پیمانكاری در پی آن است كه مرگ این پرسنل را خودكشی بنمایاند و این مساله كارگران را عصبانی تر كرده است. حذف امكانات كارگری در كارگاه دم دستی ترین ابزار برای كارفرمایان سود اندیش شده و تا كنون بیشترین آسیب را برای زحمتكشان به بار آورده است. عدم نظارت تشكل های كارگری بر وضعیت كار به تداوم این فجایع منجر خواهد شد.

کانون مدافعان حقوق کارگر