افق روشن
www.ofros.com

نامه اعتراضی سیصد تن از کارگران پروژه ای به ریاست مجلس


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                               جمعه ٢۷ آبان ماه ١٣٩٠

بیش از سیصد تن از کارگران پروژه ا ی که در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می کنند، طی نامه ای به ریاست مجلس شورای اسلامی، به شرایط کار و زندگی خود اعتراض کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت خود شده اند.
در این نامه آمده است که کارگران پروژه ای، با آنکه روزانه بیش از دوازده ساعت در شرایط طاقت فرسا کار می کنند، اما از بهداشت، تغذیه و حقوق بسیار پایینی برخوردارند. کارگران پروژه ای در بیابان های مناطق عمدتا گرمسیری، فاقد امکانات، دور از خانواده و زندگی شهری، به رغم کار سخت و طاقت فرسا، غذا و مسکن مناسبی ندارند و در زیر کار سخت، به سرعت فرسوده می شوند.
این کارگران، با روزانه دوازده ساعت کار اجباری، در معرض اجحاف و زورگویی کارفرمایانی قرار دارند که از وجود بیکاری و نیاز آنان، استفاده کرده و اغلب ماه ها حقوق آنان را به تعویق می اندازند.
امضا کنندگان این نامه، خواستار بازرسی فوری از شرایط کارشان توسط نهادهای مسئول شده اند. آنها همچنین خواهان رعایت قوانین سختی کار در مورد آنان و بازنشستگی پس از بیست سال کار، طبق قوانین هستند.
کانون مدافعان حقوق کارگر، خواهان رسیدگی فوری به اعتراض این کارگران است که تحت بسیار سخت، مورد سوء استفاده ی کارفرمایان و پیمانکاران قرار دارند. کانون همچنین خواستار به رسمیت شناختن حق تشکل مستقل کارگران است تا بتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند.

کانون مدافعان حقوق کارگر