افق روشن
www.ofros.com

بیماری بهنام ابراهیم زاده و جلوگیری از مراجعه وی به درمانگاه


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                               چهارشنبه ۵ بهمن ماه ١٣٩٠

بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و حقوق کودک، مدت هاست دچار درد شدید در ناحیه گوش و دندان شده است و زندانبانان زندان اوین، مانع مراجعه او به درمانگاه زندان هستند.
بهنام ابراهیم زاده، که محکوم به پنج سال حبس شده و بیستمین ماه حبس خود را در بند ٣۵٠ زندان اوین می گذارند، هنگام بازجویی در سال ١٣٨٩ از ناحیه پرده گوش دچار آسیب شد و تا کنون اجازه دسترسی به درمان نداشته است.
خانواده ابراهیم زاده در اعتراض به محرومیت بهنام از درمان، به مقامات شکایت کرده اند.
ـ قابل ذکر است که بهنام ابراهیم زاده، پیشنهاد درخواست "عفو مشروط" را رد کرده است.

کانون مدافعان حقوق کارگر