افق روشن
www.ofros.com

باز هم اخراج


كانون مدافعان حقوق كارگر                                                                                  شنبه ١٨ شهریور ١٣٩١

١- قارچ ملارد
قارچ ملارد یكی از واحدهای بزرگ تولید قارچ و كنسرو قارچ كشور است. در ابتدای سال جاری مدیریت این شركت به دلیل اختلاس عوض شده است.
یكی از اولین اقدامات اولیه مدیر جدید برای سرو سامان دادن اوضاع، تعدیل نیروست. از تعداد ۴٣٠ نفر كارگر و کارمند این واحد تنها ٣٦٠ تن باقي مانده و بقيه مشمول تعديل نيرو شده اند. اكثر كارگران اخراجی دارای سابقه ی كار ١٣تا ١۵ سال بودند.
نحوه اخراج هم به این گونه بود كه مدیر عامل جدید عنوان كرد قرارداد سفید امضاغیرقانونی است و باید كارگران قرارداد تاریخ دار داشته باشند و از كارگران خواست كه برای بستن قرارداد جدید، قراردادهای قبلی شان را تسویه كنند. در این بین با بسیاری از آنان قرارداد جدید بسته نشد و برای تعدادی نیز ترك كار زده شد كه هیچ كدام از این كارگران نتوانستند برگردند واز بیمه بیكاری نیز نمی توانند استفاده كنند.اكنون كارگران با قراردادهای شش ماه كار می كنند. این شیوه سبب شده كه بعد از هر شش ماه با بستن قرارداد جدید فرصت استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل از كارگران گرفته شود و همیشه حقوق آنان را در سطح حداقل حقوق باقی بماند.
دستمزدها به نسبت سختی كار و محیط فیزیكی كار متفاوت است. حقوق كارگرانی كه بیشتر از حداقل حقوق است نیز در دو قسمت پرداخت می شود .بخش اول دستمزد به میزان حداقل حقوق رسمی، هر ماه به حساب كارگران واریز می شود و مابقی آن به صورت "پشت لیست". دلیل این شیوه پرداخت فرار از پرداخت حق بیمه واقعی كارگران است. این بخش از دستمزد آنان (پشت لیست) كه شامل اضافه كار نیز می باشد، با تاخیر زمانی گاه تا سه ماه پرداخت می شود.
ساعت كار این كارگران از ٧ و بیست دقیقه تا ۴ ونیم است. حدود یك چهارم كارگران این واحد تولیدی قارچ زن و بیشتر سرپرست خانواده هستند. شرایط كار این كارگران بسیار دشوار است. ٨ ساعت كار ایستاده برای برداشت، شست وشو و بسته بندی قارچ در محیطی مرطوب و سرد سبب می شود كه اكثرا به بیماری هایی نظیر كمردرد، رماتیسم و... مبتلا شوند.
بسیاری از كارگران این واحد تولیدی هنوز سنوات سال ٨٩ را نگرفته اند. گفته می شود كه ٨٢ نفر دیگر هم كنار گذاشته خواهند شد.

٢- اخراج در عسلویه ، ٠١
گروهی از شركت های فعال در عسلویه از جمله ٠١ كارگران بالای ۵۵ سال را اخراج كرده اند. این كارگران میانسال كه به دلیل كار كردن در پروژه های مختلف سابقه ی بیمه مستمر ندارند، از امكان گرفتن مستمری بازنشستگی محروم هستند. یه رغم این كه سالهای طولانی كار كرده اند میزان سالهای پرداخت حق بیمه برای آنان بسیار كمتر از سالهای خدمتشان است.به دلیل تعطیلی بسیاری از واحدها و بیكاری گسترده، امكان یافتن كار جدید برای آنان بسیار كم است. و از آنجایی كه شرایط بازنشستگی به حقوق ۵ سال آخر خدمت بستگی دارد، پیدا كردن كار مناسب كه سوابق كاری این كارگران را مخدوش نكند، بسیار سخت است.

كانون مدافعان حقوق كارگر