افق روشن
www.ofros.com

شاهرخ زمانی با وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                             چهارشنبه ٢٧ مهرماه ١٣٩٠

امروز عصر، چهارشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٠ شاهرخ زمانی، فعال کارگری، با تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی، پس از حدود یکصد و سی روز بازداشت موقت، از زندان تبریز آزاد شد.
شاهرخ زمانی، عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش، ١٨ خرداد ١٣٩٠ بازداشت شده بود. خرداد ١٣٩٠، ماموران امنیتی، علاوه بر شاهرخ زمانی، چهار فعال کارگری و دانشجویی دیگر را نیز بازداشت کرده و به اداره اطلاعات تبریز منتقل کردند. ماموران اداره اطلاعات، این پنج تن را حدود یک ماه، در سلول های انفرادی نگه داشته و تحت بازجویی قرار داده بودند. شاهرخ زمانی، در اعتراض به بازداشت خود و چهار تن دیگر، و در اعتراض به نگهداری آنها در سلول های انفرادی، دست به اعتصاب غذای یک ماهه زده بود. وی پس از انتقال همه بازداشتی ها به بند عمومی زندان تبریز، به اعتصاب غذای خود، پایان داده بود.
شاهرخ زمانی، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، محمد جراحی و سید بیوک سیدلر، در تاریخ ٢٧ مرداد ١٣٩٠ در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، توسط قاضی حملبر، محاکمه شدند. چند تن از بازداشتی ها، فاقد وکیل بوده و هیچ یک از آنها، قبل از جلسه محاکمه، برای تهیه دفاعیه، به پرونده خود دسترسی نداشتند.
دادگاه انقلاب تبریز، در حکمی به تاریخ ٦ شهریور ١٣٩٠، شاهرخ زمانی را به یازده سال زندان، محمد جراحی را به پنج سال زندان، نیما پوریعقوب را به شش سال زندان و ساسان واهبی وش را به شش ماه زندان محکوم کرد. اتهاماتی که بر اساس آنها، حکم دادگاه صادر شد، شامل تشکیل و عضویت در گروه مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام بود. قاضی حملبر، سید بیوک سیدلر را از اتهامات وارده، تبرئه کرد. البته هنوز این احکام، به همه متهمان ابلاغ نشده است. بیست روز پس از ابلاغ رسمی، این احکام، قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.
٢٩ مرداد ١٣٩٠ ساسان واهبی وش و سید بیوک سیدلر، هرکدام با وثیقه سی میلیون تومانی، از زندان تبریز آزاد شدند. نیما پور یعقوب، ١٧ شهریور با وثیقه یکصد میلیون تومانی از زندان آزاد شد. محمد جراحی هم با وثیقه یکصد میلیون تومانی، ١١ مهر ١٣٩٠ از زندان تبریز آزاد شد.
علی رغم وارد شدن فشارهای گوناگون، پیگیری و حمایت خانواده و دوستان بازداشتی ها، در زمان بازداشت، تشکیل جلسه دادگاه، تهیه وثیقه برای آزادی آنها و استقبال از آزادی هر یک از این پنج تن، درخور تحسین بوده است.

کانون مدافعان حقوق کارگر

٢٧ مهرماه ١٣٩٠