افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب مجدد کارگران شرکت جهاد توسعه


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                 پنجشنبه ١١ آبان ١٣٩١

اعتصاب مجدد کارگران شرکت جهاد توسعه

به گزارش رسیده، کارگران شرکت جهاد توسعه پیمانکار سد بنیر در ۵ کیلومتری روستای نگل از توابع شهرستان مریوان در پی عدم پرداخت حقوق های معوقه مجددا دست به اعتصاب زده اند.
کارگران این پیمانکاری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه خود در ٢٨ مهر دست به اعتصاب زده بودند که با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق های معوقه آنان طی یک هفته به سر کار خود بازگشته بودند. در پی عدم تحقق این وعده، در روز سه شنبه ٨ آبان ماه مجددا تمام کارگران در بخشهای مختلف و رانندگان ماشین های سنگین، نگهبانان و راننده آمبولانس دست به اعتصاب زده و بر ادامه اعتصاب خود تا دستیابی به مطالباتشان تاکید کرده اند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٠ آبان ١٣٩١

**********************

اعتصاب کارگران شرکت جهاد توسعه پیمانکار سد بنیر

به گزارش رسیده کارگران شرکت جهاد توسعه، پیمانکار سد بنیر در ۵ کیلومتری روستای نگل، از روز ٢٨ مهر ١٣٩١ در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه ی خود دست از کار کشیده اند.
نگهبانان، رانندگان ماشین های سنگین و آمبولانس وکارگران دیگر بخشها در این اعتصاب شرکت دارند. آنان اعلام کرده اند که تا رسیدن به تمامی مطالباتشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. تعداد کارگران این پیمانکاری ٣٣۵ نفر است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٩ مهر ماه ١٣٩١

**********************

اعتصاب کارگران شرکت جهاد توسعه پیمانکار سد بنیر

اخراج گسترده­ی کارگران کارخانه خورشید زریوار

دیو سیاه بیکاری گریبان کارگران کارخانه خورشید زریوار سنندج که زیر مجموعه کارخانجات تولید نوشابه ایستک می باشد را هم گرفت و ٢٠ نفر از کارگران این کارخانه به بهانه کاهش تولید ناشی از کمبود مواد اولیه اخراج شدند و به خیل عظیم بیکاران پیوستند.
این بیکارسازی ها در شرایطی صورت می گیرد که افزایش روز افزون قیمت ها فشار مضاعفی بر گرده کارگران و زحمتکشان وارد کرده و تامین ابتدایی ترین نیاز خانواده های کار گری با مشکلات جدی مواجه شده است.
کارخانجاتی که هنگام رونق از قِبَل کار کارگران سودهای فراوانی را نصیب خود ساخته اند هنگام مواجهه با هر مشکلی اولین و راحت ترین راه حل را اخراج کارگران می دانند.
در شرایط کنونی که اخراج و بیکارسازی منحصر به یک یا چند کارخانه نبوده و تقریبا همه کارگران در معرض اخراج هستند، کارگران، تنها باایجاد تشکل های مستقل کارگری قادر خواهند بود از امنیت شغلی و منافع خود دفاع نمایند.

١ آبان ماه ١٣٩١