افق روشن
www.ofros.com

طی روزهای گذشته تعدادی از کارگران دستگیر شده ایران خودرو آزاد شدند


خودروکار                                                                                                      سه شنبه ٢٦ بهمن ١٣٨٩

در ششم بهمن بعد از تصادف کامیون با تعدادی از کارگران ایران خودرو که منجر به کشته شدن ٩ نفر وزخمی شدن بیش از ٢٠ نفر انجامید کارگران ایران خودرو شبانه دست به اعتراض زده واز شمال شرکت حرکت کرده وتا چهار ایران خودرو در جاده مخصوص رسیده وجاده را می بندند.
که بلافاصله ارگانهای سرکوب برای مهار اعتراض کارگران وارد عمل شده وتعدادی از کارگران را دستگیر می کنند وبقیه کارگران را به سمت ترمینال اتوبوسها ی شرکت هدایت می کنند.
ودوباره درطی اعتراض کارگران در روزهای ٧و٨ بهمن تعدادی ازکارگران دستگیر می شوند که اظلاع دقیقی ازدستگیرشدگان دردست نیست ولی گزارشهای تائید نشده تعداد دستگیرشدگان را بیش از١٠٠ نفراعلام میکنند که از این عده تعدادی بلافاصله آزاد مشوند وتعدای نیز طی روزهای گذشته آزاد شدند وهنوز تعدادی ازکارگران دربازداشت بسر میبرند.
کارگران ایران خودرو ضمن شادیاش به کارگران آزاد شده خواهان آزادی بدون قید شرط تمام کارگران دستگیر شده می باشند.

کارگران زندانی فورا آزاد باید گردند

عاملا ن کشتار کارگران محاکمه بایدگردند

خودروکار - ٢۵/١١/١٣٨٩