افق روشن
www.ofros.com

محسن پناهی کارگر تعمیرات خط رنگ

ایران خودرو درحین کار بر اثر سانحه جان باخت


کارگر خودرو ساز                                                                                             سه شنبه ١۴ آذر ١٣٩١

جان باختن کارگران در حین کار موضوع تازه ای نیست . روزی نیست که کارگری بر اثر نبود ایمنی جان نبازد. بویژه در بخش کارگران ساختمانی. در همین یکی دو هفته پیش یک کارگر در خیابان فردوس تهران و کارگر دیگری که گویا افغانی بوده بر اثر نبود هوا در قعر چاه جان باخت. در بخش صنایع بزرگ چون صنایع ماشین سازی نیز از این امر مستثنی نیست. خاطره جان باختن ۵ کارگر خودرو ساز از ذهن جنبش کارگری و بویژه کارگران ایران خودرو زدوده نشده است که بر اثر برخورد کمپرسی جان باختند و بخاطر اعتراض کارگران و کشیده شدن آن اعتراضات کارگری به چهارراه ایران خودرو(جاده مخصوص) نیروهای سپاه به پشتیبانی از نیروهای ضد شورش به کارخانه ایران خودرو هجوم آوردند. در تجمع آن روز کارگران مدیر عامل ایران خودرو، نجم الدین، تحت فشار کارگران قول داد تا به خواست های کارگران چون ایمنی کار، ایجاد شوراهای کارگری و ... تحقق بخشد اما تاکنون به خواست کارگران توجه نشده است، در حالی که روز شنبه ١١ آذرماه ساعت ۵:۴۵ شاهد آن بودیم که محسن پناهی، کارگر تعمیرات خط رنگ در حین کار، لیفت بر سرش می‌افتد و جان می‌بازد.
اگر در آن روز نجم الدین درحالیکه ترس در چهره اش نمایان بود، تحت فشار کارگران قول می‌دهد به خواست کارگران از جمله ایمنی کار رسیدگی کند، می‌شد دریافت که با پراکنده شدن کارگران و افت اعتراضات کارگری زیر تعهداتش بزند.
آنچه برای صاحبان سرمایه اهمیت دارد تولید ارزش اضافه است و آنچه اهمیت ندارد جان کارگران است. با وجودی که چندین مورد سانحه خونین در کارخانه (ایران خودرو) رخ داده است، مدیر عامل ایران خودرو همچون دیگر صاحبان سرمایه، برای تامین ایمنی محیط کار، کار موثری انجام نداده است و آنچه صاحبان سرمایه و از جمله نجم الدین، مدیر عامل ایران خودرو را به تمکین وادار می‌کند اتحاد و همبستگی کارگری است.
ما کارگران همانطوری که برای مطالباتی چون افزایش دستمزد ، آزادی بیان و تشکل و ... به اشکال مختلف معترض هستیم، برای ایمنی کار و دیگر مطالبات کارگری، جنبش توده ای کارگری در مقابله با سرمایه را طلب می‌کند.
در کنار بیکاری، عدم پرداخت دستمزد، گرانی سرسام آور، عدم ایمنی هم جان کارگران را می‌گیرد و سرکوب هم فعال است. چنان که دیدیم ستار بهشتی کارگر ساختمانی زیر شکنجه نظام سرمایه جان باخت. با وجود شرایط اختناق و سرکوب، برای تحمیل خواست‌های خودمان تنها راهی که داریم، مبارزه‌ علیه سرمایه است.

کارگر خودرو ساز