افق روشن
www.ofros.com

احکام سنگین حبس تعزیری برای فعالان کارگری و دانشجویی تبریز


خانه حقوق بشر - کانون مدافعین حقوق کارگر                                                       جمعه ٢۵ شهریور ماه ١٣٩٠

احکام سنگین حبس تعزیری برای فعالان کارگری و دانشجویی تبریز

دادگاه انقلاب تبریز، حکم بیست و دو سال و شش ماه حبس تعزیری برای چهار فعال کارگری و دانشجویی تبریز صادر کرد. شاهرخ زمانی، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، محمد جراحی و سید بیوک سیدلر، که در خرداد ١٣٩٠ بازداشت شده و بیش از یک ماه را در سلول های انفرادی گذرانده بودند، پنج شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٠ در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه شدند. در جلسه دادگاه، سه تن از متهمان، وکیل نداشتند و از ورود کلیه افراد خانواده و دوستان این فعالان به جلسه دادگاه، ممانعت به عمل آمد. حملبر، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز، احکام زیر را در دادنامه ای به تاریخ ٦ شهریور ١٣٩٠ که تصویر آن در انتهای همین خبر امده است، صادر کرد: ١- شاهرخ زمانی: ده سال حبس تعزیری به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام و یک سال حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام
٢- محمد جراحی: پنج سال حبس تعزیری
٣- نیما پور یعقوب: پنج سال حبس تعزیری به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام و یک سال حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام
۴- ساسان واهبی وش: نود و یک روز حبس تعزیری به اتهام عضویت در گروه مخالف نظام و نود و یک روز حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام
۵- سید بیوک سید لر: رئیس دادگاه شعبه یک انقلاب، سید بیوک سید لر را از کلیه اتهامات وارده تبرئه کرد.
این رای، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی است.
شاهرخ زمانی و محمد جراحی، همچنان در زندان تبریز در بازداشت موقت به سر می برند. ساسان واهبی وش و سید بیوک سید لر، در تاریخ ٢٩ مرداد ١٣٩٠ با دو وثیقه سی میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. نیما پور یعقوب نیز، در تاریخ ١٧ شهریور ١٣٩٠ با وثیقه صد میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
تصویر بخشی از دادنامه:

**************

صدور ۲۲ سال و نیم زندان برای فعالین کارگری و چپ در تبریز

خانه حقوق بشر ایران: شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پوریعقوب و ساسان واهبی‌وش فعالین کارگری و دانشجویی شهر تبریز از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر در مجموعه به ۲۲ سال و نیم زندان محکوم شدند. در این احکام سنگین، چهار متهم این پرونده جمعا به بیست و دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده‌اند و متهم ردیف پنجم از اتهامات وارده تبرئه شده است.
به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» بر طبق حکم صادره، شاهرخ زمانی متهم ردیف اول، به تحمل ده سال حبس تعزیری به دلیل تشکیل گروه مخالف نظام و تحمل یک سال حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی عیله نظام و جمعا به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده است.
مطابق این حکم، محمد جراحی متهم ردیف دوم، به تحمل پنج سال حبس تعزیری به دلیل تشکیل گروه مخالف نظام محکوم شده است. همچنین نیما پوریعقوب متهم ردیف سوم، به تحمل پنج سال حبس تعزیری به دلیل تشکیل گروه مخالف نظام، و تحمل یک سال حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام، و جمعا شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف چهارم ساسان واهبی‌وش نیز به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری به دلیل عضویت در گروه مخالف نظام، و نود و یک روز حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام، و جمعا شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف پنجم بیوک سیدلر از اتهامات وارده تبرئه شده است.
دادگاه این فعالین کارگری و چپ در تاریخ بیست و هفت مرداد هزار و سیصد و نود در شعبه ی یک دادگاه انقلاب تبریز برگزار شده بود. از متهمین این پرونده پیش از این نیماپوریعقوب، ساسان واهبی‌وش و بیوک سیدلر به ترتیب با وثیقه‌های صد میلیون تومان، سی میلیون تومان و سی میلیون تومان از زندان تبریز آزاد شده بودند.
گفتنی است احکام صادر شده در قبال این پرونده، در چندین سالِ اخیر در مورد پرونده‌های سیاسی در تبریز بی‌سابقه بوده است.

خانه حقوق بشر ایران