افق روشن
www.ofros.com

ضرب و شتم شدید وفا قادری یکی از بازداشت شدگان گلگشت سنندج

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                            شنبه ١۴ آذر ۱٣٨٨


ضرب و شتم شدید وفا قادری یکی از

بازداشت شدگان گلگشت سنندج در بازداشتگاه، توسط نیروهای اطلاعاتی

بر اساس گزارش رسیده، فعالین کارگری دستگیر شده در سنندج توسط نیروهای اطلاعاتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
وفا قادری یکی از دستگیر شدگان و از فعالین سرشناس جنبش کارگری، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و بر اساس شدت جراحات وارده نیاز شدید به معالجه دارد، اما نیروهای اطلاعاتی همچنان وی را به همراه دیگر دستگیر شدگان در بازداشت نگه داشته‌اند
لازم به ذکر است که دستگیر شدگان در بازداشتگاه دادگاهی شده و برای عده‌ائی از آنها وثیقه صد میلیون تومانی تعیین کرده‌اند، در جریان توهین و بی احترامی نیروهای اطلاعاتی به دستگیر شدگان، وفا قادری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و وضعیت جسمانی وی بر اثر ضرب و شتم شدید، وخیم گزارش شده است

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجادتشکل های کارگری

چهاردهم آذرماه هشتاد و هشت

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com