افق روشن
www.ofros.com

واگذاری تعدای از واحد های شهرداری اشنویه به بخش خصوصی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 سه شنبه ١۴ دیماه ١٣٨٩

در هفته های اخیر شهر داری اشنویه تعداد ١٩ نفراز کارگران رفته گر شهر داری را که هر یک سابقه ی چندین سال کار در شهر داری اشنویه داشتند را تحویل یک شرکت خصوصی بنام زرين گستر غرب داده و از اين پس حقوق این کارگران را شرکت مذکور پرداخت خواهد نمود .
در این طرح که در چندین شهر دیگر آذربایجان غربی نیز اجرا شد حقوق و مزايای کارگران به میزان زیادی تقلیل پيدا کرده و اعتراض کارگرا ن تا کنون راه به جایی نبرده است همچنین، قرار است در آینده نزدیک قست ماشین الات شهرداری هم به همین نحو به بخش خصوصی واگذار گردد و در این میان این کارگران هستند که قربانی این وضعیت خواهند شد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١۴ دی ١٣٨٩