افق روشن
www.ofros.com

تبرئه شهناز سگوند و ارجاع پرونده علی نجاتی به دادگاه سنندج


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                  سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩١

به گزارش رسیده، شعبه ١٠٢ دادگاه جزایی دادگستری شوش طی حکمی شهناز سگوند (همسر علی نجاتی) را از اتهامات وارده تبرئه کرد. نامبرده در تاریخ ٧ آبان به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارجی در رابطه با وضعیت همسرش در این شعبه محاکمه شده بود.
همچنین دادگاه انقلاب سنندج در رابطه با پرونده علی نجاتی اعلام کرده است که از آنجایی که محل وقوع جرم (خواندن آواز لری و ارتباط با کارگران در کردستان!!!) دراستان کردستان واقع است بنابراین دادگستری شوش صلاحیت بررسی این پرونده را نداشته و نامبرده بایستی در سنندج محاکمه شود. وی در تاریخ ٢٩ مهر ماه در شعبه ٢ دادیاری دادگستری شوش مورد بازپرسی قرار گرفته بود. کمیته ی هماهنگی، ضمن تبریک تبرئه ی شهناز سگوند ، این گونه اقدامات را در راستای فشار بر کارگران و فعالان کارگری دانسته و همچنین احضار علی نجاتی به اتهامات واهی را محکوم کرده و خواهان رفع هر گونه تعقیب قضائی از نامبرده و آزادی سایر کارگران و فعالان کارگری در بند می باشد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١۵ آبان ١٣٩١