افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران اخراجی نساجی کردستان مقابل اداره کل تامین اجتماعی سننندج


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     دوشنبه ٢ اسفند ١٣٨٩

روز شنبه ٣٠ بهمن ١٣٨٩، ٧٠ نفر از کارکران اخراجی نساجی کردستا ن از ساعت ٩ صبح الی ١٠:٣٠ دست به تجمع زدند وخواستار بازنشستگی پیش از موعود برای کارگرانی شدند که کارهای سخت وزیان آورانجام می دهند.
مسئولین مربوطه پس از حاضر شدن در جمع کارگران ،قرار بر این شد، ساعت ١٢ با نماینده کارگران جلسه داشته باشند. کارگران نیزاز میان خود سه نفر را به عنوان نماینده انتخاب کردند و درباره خواست ومطالبات خود به بحث و گفتگو نشستند. کارگران خواست خود را در سه مورد به شرح ذیل بیان کردند:
١- برابر هر سال کار، یک سال ونیم بیمه برای آنها حساب شود.
٢- دوران خدمت سربازی که با دوران کار فاصله دارد بیمه به حساب آید.
٣- دوران بیمه بیکاری را جزو دوران کارهای سخت وزیان اور حساب کنند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١ اسفند ١٣٨٩