افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران اخراجی نساجی کردستان و آزادی اسعد مولودزاده


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                      یکشنبه ٢١ آذر ١٣٨٩

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی نساجی کردستان مقابل اداره کار سنندج

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی روز شنبه ٨٩/٩/٢٠ حدود ٢۵٠ نفر از کارگران اخراجی نساجی کردستان در اعتراض به لحاظ نکردن شرایط کار سخت و زیان آوردر سوابق بیمه ایشان حدود ساعت ١٠ صبح مقابل اداره کارو امور اجتماعی سنندج واقع در خیابان جام جم دست به تجمع زدند. در این تخمع تعدادی از کارگران شرکت های پرریس سنندج ،شاهو وشین بافت نیز شرکت داشتند . کارگران معترض در ادامه با مسئولین اداره کار و مسئول حراست آن اداره مذاکره نمودند ودر خاتمه طی طوماری که کارگران آن را امضاء نمودند ، شکا یت خودرا توسط چند نفر نماینده که از میان خود انتخاب کردند به آن اداره تحویل و خواستار رسیدگی به مطالبا تشان شدند و تاکید نمودند که اگر رسیدگی نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. ٢٠ آذر ١٣٨٩

--------------------

آزادی اسعد مولودزاده از زندان

اسعد مولود زاده عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ۵ ماه حبس تعزیزی محکوم شده بود و از تاریخ ٨٩/٦/٢٢ جهت گذراندن حکم صادره در زندان ارومیه به سر می برد ، روز سه شنبه مورخ ٨٩/٩/١٦ از زندان آزاد شد.
اعضای کمیته هماهنگی نیز ، آزادی این فعال کارگری را به خانواده وی تبریک گفته و خواهان آزادی تمامی کارگران و فعالین کارگری در بند می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢١ آذر ١٣٨٩