افق روشن
www.ofros.com

تبرئه هفت تن از اعضای كمیته ی هماهنگی در شهرستان اشنویه


كمیته هماهنگی برای كمك                                                                                  دوشنبه ٢ آبان ماه ١٣٩٠

بنا بر حکم صادره از شعبه‌ی ۴ دادگاه تجدید‌نظر انقلاب ارومیه، هفت تن از اعضای کمیته‌ی هماهنگی به اسامی:
رحمان ابراهیم زاده، عباس هاشم پور، رحمان تنها، فتاح سلیمانی، حسین پیروتی، عیسی ابراهیم زاده و زنده‌یاد صمد احمد‌پور که در اسفند‌ماه ٨٨ دستگیر شده بودند تبرئه گردیدند.
قابل ذكر است كه نامبردگان در تاریخ ٨٨/١٢/٨ به مدت ١٢ روز در بازداشت زندان سپاه پاسداران واقع درشهر ارومیه بودند ، سپس هر كدام با وثیقه ١٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند .
همچنین گرامی میداریم یاد و خاطره كارگر شریف و زحمتكش ،صمد احمد پور از اعضای كمیته هماهنگی و یكی از دستگیر شدگان در این روز كه متاسفانه در تاریخ ٨٩/٧/٣٠ در بیمارستان نقده، به دلیل بیماری ، قلب مالامال از عشق و امیدش به طبقه كارگر و ستمدیگان از حركت باز ایستاد و برای همیشه با خانواده و دوستان و همفكرانش وداع گفت.

كمیتۀ هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری

٢ آبان ١٣٩٠