افق روشن
www.ofros.com

عدم برگزاری جلسه دادگاهی هفت تن از اعضای کمیته هماهنگی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                         شنبه ٢ مرداد ١٣٨٩

در پی احضار هفت تن از کارگران و ازاعضای کمیته هماهنگی از طرف دادگاه انقلاب ارومیه در تاریخ ١١/۴/٨٩ و اعلا م به نامبردگان مبنی بر اینکه در تاریخ ٢/۵/٨٩ جهت اعلام حکم به دادگاه مراجعه نمایند ، این کارگران به نام های فتاح سلیمانی - حسین پیروتی - صمد احمد پور - رحمان تنها - رحمان ابراهیم زاده - عیسی ابراهیم زاده و عباس هاشم پور ساکن اشنویه در تاریخ ٢/۵/٨٩ برابر احضار یه ای که از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اورمیه به دستشان رسیده بود به همراه آقای فریدون احمدی که وکالت ایشان را به عهده دارد در ساعت تعیین شده در دادگاه حاضر شدند اما به دلیل عدم حضور قاضی، جلسه دادگاه برگزار نشد وبه ایشان اعلام شد در تاریخ ١٠/۵/٨٩ مجدد به دادگاه انقلاب ارومیه مراجعه نمایند.
قابل ذكر است كه نامبردگان در تاریخ ٨/١٢/٨٨ بازداشت شده و پس ازگذراندن ١٢ روز درزندان ارومیه با وثیقه از زندان آزاد شدند.

        

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢ مرداد ١٣٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com