افق روشن
www.ofros.com

صدور حکم زندان تعزیری برای دوفعال کارگری


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                پنجشنبه ٢٦ فروردین ١٣٨٩

دوتن از فعالین کارگری شهرستان کامیاران و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به نامهای آزاد منیرینیا و کاوه گلمحمدی هر کدام به چهار ماه زندان تعزیری محکوم شدند. لازم به ذکر است که این دو فعال کارگری در شهریور ماه سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و پس از یک ما بازداشت هر کدام با قرار وثیقه های ١۵ و ٢٠ میلیون تومانی آزاد شدند . اتهام نامبردگان تبلیغ علیه نظام ذکر شده است . طبق این گزارش حکم آزاد منیرینیا به صورت غیابی صادر گردیده .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢۴ فروردین ٨٩