افق روشن
www.ofros.com

جانباختن یک کارگر و اذیت و آزار کارگران شهرداری شویشه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                          شنبه ٨ آبان ١٣٨٩


مرگ یک کارگر براثر بیماری ناشی از کار

بنابرخبر رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بختیار مرادی براثربیماری ناشی از کار در گذشت.
بختیار مرادی، فرزند محمود، زاده روستای خوشاب از توابع مریوان، ٣۵ ساله ،برای امرار معاش خود و همسر و فرزندش به تهران رفته بود تا بدین وسیله برای خود کاری بدست آورد اما متا سفانه بر اثر فشار بیش از حد کار، دچاری بیماری شد که بلافاصله وی را به بیمارستان انتقال دادند اما چند روز پس از عمل جراحی در روز چهارم آبان ماه دربیمارستان در گذشت.
پنج شنبه ٦ آبان درزادگاهش، روستای خوشاب در میان غم و اندوه هم طبقه ای هایش به خاک سپرده شد.
ما جان باختن این کارگر زحمتکش را به خانواده داغدار این عزیز تسلیت گفته و خود را در غم از دست دادن این انسان شریف، شریک می دانیم.

--------------

اذیت و آزار کارگران شهرداری شویشه

طبق گزارش ارسالی، شهرداری شویشه به اذیت و آزار کارگران شهرداری پرداخته و به گفته یکی از کارگران با آنان مانند برده برخورد می نماید. شویشه شهری واقع در جاده سنندج به مریوان واقع شده است.
همچنین این کارگر عنوان نمود، پس از اعتراض یکی از کارگران به نحوه پرداخت حقوق و نحوه برخورد مدیران، حقوق و مزایای وی را ماهانه کسر کرده و از اول شهریور تا آبان ماه نصف حقوق و مزایای این کارگر معترض را نپرداخته اند و مدیر مربوطه عنوان نموده تا زمانی که این کار گرعذر خواهی ننماید پرداخت حقوق و مزایا به همین ترتیب خواهد بود.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٨ آبان ١٣٨٩