افق روشن
www.ofros.com

اعتراض و راهپیمایی صاحبان سه چرخه در شهر سقز


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                        شنبه ٩ بهمن ١٣٨٩

شهر سقز یکی از شهرهای استان کردستان است که مردم آن با بیکاری مطلق روبرو هستند. این شهر از نظر اقتصادی ازمحروم ترین شهر های استان کردستان می باشد. در شهر سقز و بوکان چند کارگاه وجود دارد که کارگران به ساخت وسیله ا ی به نام سه چرخه مشغول می باشند . مردم زیادی جهت امرار معاش خود اقدام به خرید یک دستگاه از این سه چرخه ها نموده اند. صاحبان این وسیله خودشان هم بارگیری می کنند و هم تخلیه بار. یعنی باید گفت وسیله های دستی که قبلا" مردم محروم با آن بارکشی می کردند حال جای خود را به این سه چرخه ها داده است. صاحبان این سه چرخه ها هر روز با یک سری مشکلات روبرو هستند که مسئولان شهرداری یا راهنمایی رانندگی برای آنان به وجود می آورند.
روز پنج شنبه ٧/١١/٨٩ تعداد زیادی از سه چرخه ها توسط راهنمایی و رانندگی توقیف شدند و آنان را به شورای حل اختلاف معرفی کردند تا آنان را جریمه کنند. این برخورد راهنمایی و رانندگی مورد اعتراض صدها نفر از صاحبان سه چرخه ها قرار گرفت و ساعت ١١ صبح مقابل راهنمایی و رانندگی دست به تجمع زده و بعد از اینکه با مسئولان راهنمایی و رانندگی به توافقنرسیدند به طور گسترده و با راهپیمایی به طرف فرمانداری سقز حرکت کردند. چند نفر ازکارگران سه چرخه دار به نمایندگی از طرف کارگران دیگر ،نزد معاون فرماندار رفته و خواست هایشان را به عنوان کردند که در نتیجه قراربر آن شد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی دیگر سه چرخه ها را توقیف نکند.
با توجه به توافقی که با معاون فرمانداری شده بود ،مبنی بر اینکه سه چرخه های توقیف شده را آزاد کنند ،ولی اقدامی از سوی مسئولان صورت نگرفت و برای بار دوم یعنی روز شنبه ٩/١١/٨٩ صد ها نفر ازصاحبان سه چرخه از ساعت ٨:۵ صبح مقابل دفتر راهنمایی و رانندگی تجمع کردند که در نتیجه با راهپیمایی به جلو درب فرمانداری رفتند و اعتراض خود را نسبت به برخورد ماموران به گوش مسئولان رساندند. مسئولان فرمانداری در پاسخ به خواست نماینده سه چرخه داران گفتند که رئیس راهنمایی رانندگی سقز جهت بررسی کارهای شما به شهر سنندج رفته است و شما باید تا برگشتن ایشان منتظر بمانید . به این ترتیب تجمع و اعتراض کارگران سه چرخه دار به پایان رسید و قرار است تا روز دوشنبه به خواسته های آنان رسیدگی کنند در غیراینصورت روز دوشنبه به اعتراض و تجمع خود ادامه می دهند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٩ بهمن ١٣٨٩