افق روشن
www.ofros.com

اخراج مجدد کارگران سد زیویه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                پنجشنبه ١۴ بهمن ١٣٨٩

بر اساس خبر دریافتی ،در تاریخ١٠ / ١١ / ۸۹ چهار نفر از کارگران قراردادی سد خاکی زیویه ، واقع در ٣۵ کیلومتری شهرستان کامیاران از کارخود اخراج شدند.
سد زیویه در ارتباط با جهاد نصر كردستان است که آغاز به کار این شرکت در سال ١٣٨۴ با ١٣٨٠ کارگر بوده كه اكنون درپی سیاست اخراج سازی، ١٧كارگر باقی مانده است كه تمامی انها با قرارداد موقت ٣ ماهه مشغول به کار می باشند .در حال حاضر نیز سرویس ایاب و ذهاب صبح راحذف کرده ویک وعده غذا را نیز به آنها نمی دهند. ١٧نفر باقی مانده که بیشترآنها نیز نگهبان هستند در شبانه روز ١۵ساعت كار می كنند و با وجود سابقه کاری ۴ سال در این شرکت فاقد بیمه می باشند .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٢ بهمن ١٣٨٩