افق روشن
www.ofros.com

پدرام نصرالهی دستگیر شد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     سه شنبه ١ تیر ١٣٨٩

بنابر خبر رسیده به دست ما پدرام نصرالهی ( نبز ) عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری امروز مورخ ٨٩/٣/٣١ ساعت ١٢ ظهر توسط نیرو های امنیتی دستگیرو روانه زندان شد.
پدرام نصر الهی در تاریخ ٨٨/٨/٢١ به اتهام شرکت درراهپیمایی در اعتراض به اعدام احسان فتاحیان دستگر و مدتی در زندان بسر برد وسپس با قرار وثیقه از زندان آزاد شد . نامبرده در دادگاه به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد ، سپس در اعتراض به حکم صادره دردادگاه تجدید نظر، ٦ ماه حبس را به یک میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل نمودند.
اما امروز ٨٩/٣/٣١ پدرام نصر الهی که از طرف اجرای احکام دادگستری احضار شده بود ، دستگیر و مجددا برای اجرای حکم به زندان مرکزی سنندج انتقال داده شد.
ما عضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بازداشت پدرام نصرالهی را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط وی و دیگر زندانیان سیاسی در بند می باشیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٣١ خرداد ١٣٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com