افق روشن
www.ofros.com

بازداشت پدرام نصرالهی (نه‌به‌ز) فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                        یکشنبه ٢۴ آبان ۱٣٨٨

روز ۵ شنبه ٢١ آبانماه ٨٨ "پدرام نصر اللهی" فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری باز داشت شد. وی در روز ۵ شنبه در ساعت ۴٠/۵ دقیقه در حین بر گشت از محل کار خود در خیابان فردوسی سنندج، توسط نیرو های امنیتی مورد ضرب و شتم قرا گرفته و بعدا وی را دستگیر می نمایند.
امروز شنبه ٢٣/٨/٨٨ پدرام نصرالهی را به دادگاه سنندج منتقل و سپس به قرنطینه زندان مرکزی سنندج انتقال داده‌اند.
ما اعضای " کمیته هماهنکی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" ضرب و شتم و دستگیری " پدرام نصر اللهی " را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط پدرام نصرالهی و تمامی کارگران زندانی می‌باشیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲۳ آبان ۱۳۸۸

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com