افق روشن
www.ofros.com

خبر تکمیلی از تجمع کارگران اخراجی نساجی کردستان


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 سه شنبه ١۴ دیماه ١٣٨٩

روز شنبه مورخه ١١/١٠/٨٩ در ادامه تجمع قبلی کارگران اخراجی نساجی کردستان برای رسیدن به خواست ها و مطالبات شان که در نامه ای خطاب به مقامات استان کردستان (اداره کار و امور اجتماعی ، استانداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی) نوشته شده بود دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع که با حضور ١٠٠ نفر از کارگران و نماینده استانداری و اداره کار و حضور نیروی انتظامی در جلو اداره کار سنندج شکل گرفت، تا ساعت ١٢ ظهر ادامه داشت. کارگران از میان خود ٣ نفر را برای پیگیری مطالباتشان انتخاب کردند و مقامات استان به شرط پایان دادن به تجمع قول دادند که در اسرع وقت جواب مکتوب آنها را بدهند. متن نامه کارگران اخراجی نساجی به اداره کار و امور اجتماعی استان کردستان:

----------------

تجمع مجدد کارگران اخراجی نساجی کردستان

امروز ١١/١٠/٨٩ کارگران اخراجی نساجی کردستان بدنبال تجمع روزشنبه مورخه ٢٠/٩/٨٩ در اعتراض به لحاظ نکردن شرایط کار سخت و زیان آوردر سوابق بیمه ایشان ،مجدد از ساعت ١٠ صبح تا نزدیک ظهر، مقابل اداره کارو امور اجتماعی سنندج واقع در خیابان جام جم دست به تجمع زدند. تعداد تجمع کنندگان که حدود ١٠٠ نفر می شد در ادامه برای دنبال کردن مطالباتشان از میان خود ٣ نفر نماینده انتخاب کردند تا با مسئولین اداره کار سنندج در این خصوص مذاکره و مطالباتشان را دنبال کنند.
لازم به ذکر است که در تاریخ ٢٠/٩/٨٩ حدود ٢۵٠ نفر از کارگران اخراجی دست به تجمع زدند که در این تجمع کارگران شرکت های پرریس سنندج ،شاهو وشین بافت نیز شرکت داشتند. کارگران در انتها اعلام کردند که اگر به خواست های آنها رسیدگی نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٢,١١ دی ١٣٨٩