افق روشن
www.ofros.com

٩ماه حقوق عقب افتاده کارگران شرکت نیرو رخش کردستان


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                شنبه ١٧ اردیبهشت ١٣٩٠

شرکت نیرورخش کردستان واقع در شهرصنعتی سنندج در سال ١٣٨٠ در زمینه ساخت سيم و كابل و ترانسفورماتور با ٧٠ نفر کارگرشروع به کار کرد. کارفرمای این شرکت طی چند سال اخیر به بهانه های گوناگون دست به اخراج کارگران خود زده است و در حال حاضر این شرکت با ٣۵ نفر کارگر زن ومرد در دو شیفت کاری مشغول به کار می باشد.
کارگران این شرکت ٩ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و علاوه بر آن عیدی سال ١٣٨٩ نیز به آنها پرداخت نشد است.
لازم به ذکر است که کارگران بارها به اداره کار و استانداری مراجعه کرده اند اما جواب قانع کننده ای از طرف مسئولین مربوطه به آنها داده نشده است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

١۵ اردیبهشت ١٣٩٠