افق روشن
www.ofros.com

نگرانی خانواده های رضا شهابی و سعید ترابیان از وضعیت نا معلوم آنها


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     سه شنبه ١ تیر ١٣٨٩

بر اساس خبر دریافتی، خانواده و دوستان رضاشهابی و سعید ترابیان و همچنین کارگران و فعالین کارگری از وضعیت نا مشخص این دو کارگر و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نگرانی شدید به سر می برند. از زمان بازداشت سعید ترابیان درمنزلش وربوده شدن رضا شهابی درمحل کارش توسط نیروهای امنیتی، تاکنون هیچ خبری از سلامتی و محل بازداشت آنها در دست نیست.
در روز ١٩ خرداد ٨٩، مامورین امنیتی به منزل سعید ترابیان یورش بردند و در حضور اعضای خانواده به وی دستبند زده و مورد بی حرمتی و تهدید قرار دادند و پس از ساعت ها تفتیش وسایل منزل او و همراه بردن برخی از وسایل شخصی اش، او را به مکان نامعلومی انتقال داده اند. همچنین رضا شهابی بنا به احضار حراست شرکت واحد برای سوال درمورد وضعیت کاری، در روز ٢٢ خرداد ٨٩ پس از چند روز بیماری شدید، به این محل مراجعه می کند، اما بلافاصله بازداشت و به منزلش برده شده و پس از تفتیش منزل، او نیز به مکان نا معلومی منتقل شده است.
در هر دو مورد مامورین امنیتی به هنگام تفتیش منزل ،تهدید به محکوم کردن این دو کارگرو مدافع حقوق کارگران به احکام سنگین کرده اند. به این ترتیب ضابطین اجرای بازداشت، علاوه بر دستگیری به " اتهام" و "محکوم کردن" این دو کارگر نیز دست زده اند. که این خود از ماهیت اطلاعاتی بودن این بازداشت ها حکایت میکند.در پیگیری خانواده های سعید ترابیان و رضا شهابی، تاکنون هیچ مقامی، مسئولیت دستگیری آنها و اعلام مکان بازداشت شان را بر عهده نگرفته است. مسئولین حراست شرکت واحد به کلی منکر حضور رضا شهابی در این شرکت شده اند و اساسا هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت وی به خانواده اش نداده اند.
خبر ها حاکی است که احتمال مفتوح شدن پرونده ی این دو کارگر درشعبه ی یک بازپرسی امنیت مستقر در زندان اوین و احتمالا بازداشت آنان دربند امنیتی ٢٠٩ این زندان وجود دارد. اما حتی وکیل رضا شهابی و سعید ترابیان امکان ورود به بازپرسی و خبر گرفتن از وضعیت آنها را ندارد.
بسیاری از افراد، کارگران، تشکل ها و نهادهای کارگری وحقوق بشری، به شدت این بازداشت ها را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قیدو شرط این دو عضو هیات مدیره سندیکای واحد و فعال حقوق صنفی کارگران شده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٣٠ خرداد ١٣٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com

١٩ ٢ ٣ ٤ ۴ ۵ ٥ ٦ ۶ ٧ ٨ ٩ ٠ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ٢٠٩٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠