افق روشن
www.ofros.com

!مرگ ٣ کارگر ایران خودرو به دلیل نشت گاز ناشی از فقدان ایمنی


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                      شنبه ۴ شهریور ١٣٩١

ظهر روز پنج​شنبه ٢ شهریور کارگران بخش گازرسانی شرکت ایران خودرو برای تعمیر لوله​های گاز مشغول به کار می​شوند که در هنگام کار یکی از لوله​ها شکسته و یکی از کارگران بر اثر نشت گاز دچار تنگی نفس می​شود. در ادامه یکی دیگر از کارگران به قسمت مونتاژ می​رود تا کمک بیاورد و یکی از کارگران مونتاژ برای کمک با او همراه می​شود اما شدت نشت گاز به حدی بوده است که هر ٣ کارگر (٢ نفر از گازرسانی و ١ نفر از مونتاژ) جان خود را از دست می​دهند.
شرکت ایران خودرو که از محل ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران سودهای سرشاری به جیب می​زند هیچ ارزشی برای جان کارگران قائل نیست و تنها و تنها به فکر سودآوری هر چه بیش​تر است و این اولین بار نیست که کارگران ایران خودرو بر اثر کوتاهی در رعایت اصول ایمنی جان خود را از دست می​دهند.
کمیته ​ی هماهنگی ضمن عرض تسلیت به خانواده​ی این کارگران جان​باخته و کارگران ایران​خودرو، مسئولان کارخانه را مسبب جان باختن کارگران می​داند وشدیداً به نبود شرایط ایمن در کارخانه​ی ایران​ خودرو اعتراض می​کند و تأکید می​کند که تنها راه حل در پیش پای کارگران​ حرکت به سمت ایجاد تشکل کارگری خودساخته و اعتراض متشکل و دسته​جمعی نسبت به شرایط موجود است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل​های کارگری

٣ شهریورماه ١٣٩١