افق روشن
www.ofros.com

!افزایش دستمزد کارگران خباز سنندج

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                         سه شنبه ۱٢ آبان ۱٣٨٨

طبق آخرین خبر رسیده به " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" امروز دوشنبه ۱۱ آبانماه دستمزد کارگران خباز افزایش یافت.
همانطور که اطلاع دارید کارگران خباز سنندج در پی مکاتبات و جلسات متعدد با فر مانداری و استانداری در شهر سنندج بر سر افزایش دستمزدها به نتیجه نرسیدند.
کارگران خباز نهایتا با اعلام اعتصاب ٣ ساعته در روز دوشنبه ۴ آبانماه، اولین اعتراض خود را به نمایش گذاشتند. این اعتصاب باعث شد که عوامل دولتی و شخص فرماندار در سنندج از ساعات اولیه صبح به نانوائی ها مراجعه و به انحاء مختلف می‌کوشیدند که کارگران خباز اعتصاب نکنند.
کارگران بر اساس تصمیم جمعی و با وسواس خاص این اعتصاب را انجام دادند و اعلام کردند که در صورت عدم افزایش دستمزد، اعتصابات مرحله ای را در دستور کار خواهند گذاشت.
بعد از اعتصاب، کارگران چندین جلسه نشست با فرماندار و استاندار سنندج داشتند. در نتیجه در پایان وقت اداری امروز لیست افزایش دستمزد کارگران خباز اعلام گردید.
کارگران؛
ما اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، این اولین گام، در دست یابی به یک خواست طبقاتی را به شما و دیگر کارگران ایران تبریک می گوییم.
ما باور داریم که کارگران تنها با اعتراض و اعتصابات کارگری سازمان یافته شده میتوانند به نیروی عظیم خود آشنا شوند. تجربه جهانی طبقه کارگر این را به اثبات رسانده که تنها سلاح طبقه کارگر در مقابل نظام سرمایه داری، اتحاد و همبستگی طبقاتی است. پس برای رسیدن به دیگر خواست های برحق، باید در تشکل های مستقل طبقاتی، خود را سازماندهی کنیم.

" کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"

دستمزد های قبلی

شاطر    ١١٨۴٠٠ ریال

وابر     ٨٦٠٨٠ ریال

چنه گیر     ٩٦٠٠٠ ریال

خمیر گیر     ٨٦۴٠٠ ریال

نان درآر     ٨٦٠٨٠ ریال

دستمزدهای جدید :

ردیف    شغل    هر تخت    دستمزد روزانه

١    شاطر   ۴٣۵    ١٣٩٢٠ تومان

٢    وابر   ٣١٢    ٩٩٨۵ تومان

٣    چنه گیر    ٣٤٧   تومان ١١١٠۵

۴    خمیرگیر    ٣٢١    تومان ١٠٢٧٣

۵    نان درآر    ٣٠٠    ٩٦٠٠ تومان

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۸۸

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com