افق روشن
www.ofros.com

بیكاری كارگران پروژه راه آهن همدان - سنندج

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                    یکشنبه ٢٠ دی ۱٣٨٨

طبق خبر رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ ١۵/١٠/٨٨ پروژه ساخت راه آهن همدان - سنندج به علت كمبود بودجه ، از طرف سپاه پاسداران كه ناظراجرای این پروژه می باشد به حالت تعلیق در آمد و در پی تمامی كارگران و رانندگان ماشین آلات كه بصورت قرار داد موقت در این پروژه مشغول بکار بودند در حال حاضر از کار بیکار شدند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٨/١٠/١٣٨٨

www.khamahangi.com