افق روشن
www.ofros.com

اعتراض خانواده های ۴ فعال کارگری دستگیر شده به صدور وثیقه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                             یکشنبه ١٨ اردیبهشت ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، مقامات قضایی برای آزادی چهار فعال کارگری دربند در شهر سنندج قرار وثیقه صادر نمود. بر اساس این گزارش، مقامات قضایی برای خالد حسینی، وفا قادری و غالب حسینی وثیقه ی ۵٠ میلیون تومانی و برای یداله قطبی وثیقه ی ٣٠ میلیون تومانی صادر کرده اند. لازم به ذکر است که این موضوع با اعتراض خانواده های این چهار فعال کارگری روبرو شده است.
اعضای خانواده های این چهار تن اعلام کرده اند که به هیچ وجه امکان تودیع این وثیقه ها را ندارند و همچنین از آنجایی که افراد نامبرده مرتکب هیچ جرمی نشده اند دستگاه امنیتی و قضایی باید بدون هیچ قید و شرطی آنان را آزاد کند و در غیر اینصورت آنان به همراه دیگر کارگران و خانواده هایشان به تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکومیت ادامه ی بازداشت ۴ تن ازاعضای خود،خواهان آزادی بی قید و شرط آنان و توقف پیگرد های قضایی علیه سایر کارگران و فعالان کارگری میباشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری